עמוד:60

. 11 הצעה לתשובה לשאלה : 5 התלונה העיקרית של יונה היא שה ' שולח אותו לנבא לאנשי נינוה במטרה שישנו את דרכי ה . א ישנו את דרכי ה , ה ' יסלח ויבטל את העונש . לגישת יונה , יש להעניש את אנשי נינוה על חטאי ה . . 12 למעשה , הפירוש הוא סוג של תמלול המחשבות של יונה , כמו שאנחנו עוש י בקומיקס ... . 13 תשובה לשאלה 6 ב : ה ' היה צרי להעניש את אנשי נינוה . . 14 תשובה לשאלה : 7 כעת , לפי דברי יונה , ני ת להבי כי יונה ברח מהשליחות בפרק א , מכיוו ³ שהוא מתנגד לעמדתו של . 'ה לפי דעתו של יונה , צרי להעניש את החוטא י . שלא כמו הסיבות שהעלנו כהשערה בפרק א , כ א יונה אומר במפורש כי הוא מתנגד לשליחות , מכיוו שהוא מתנגד לדר ² הרחמ י . . 15 תשובה לשאלה : 1- זוהי שאלה ע תעלול . יונה לא עונה . 'לה מטרת השאלה היא להדגיש את השתיקה של יונה , ואת הבריחה של יונה , שוב ... . 16 לעניי ³ ההתרחקות של יונה מהעיר , מעניי ³ פירושו של פרופ ' אוריאל סימ ו - " דומה שביקש להרחיק את עצמו מ הזירה , כדי שלא ישפיע על מה ל הענייני על ידי עצ הנוכחות של מבשר הגזרה ... בצאתו מ העיר - הוא רוצה להימנע מלתר ו להצלת תושביה , החייב י לדעתו למות בעוונ •" ) א ' סימו , " יונה , " מקרא לישראל , עמ ' . ) 74 פירוש מצודת דוד ליונה ד 5 מביא הסבר אחר : " עד א ר יראה - " ... כי חשב אולי לא יעמדו = ( יתמידו ( בתשובת ותחזור הגזירה למקומה = ( יתבצע העונש . ) . 17 תשובה לשאלה 12 א : התפקיד של הקיקי ו הוא לעשות צל ליונה : " להי ת צל על-ר א , לה יל ל , מרע ת . " תשובה לשאלה 12 ב : יונה הגיב בשמחה גדולה : " ו מח י נה על-ה יקי , ³ מחה גד לה . " . 18 תשובה לשאלה : 14 יונה התעל ורצה למות : "ו תע •; ו ל את-נפ , למ ת , ואמר , טב מ תי מח י . " . 19 הצעה לתשובה לשאלה : 16 ייתכ שה ' רוצה להעביר ליונה מסר על עליונות ה ' ועל שליטתו בכל העול . כ ש שהעביר ליונה מסר י דר הסערה בי ודר הדג , כ הוא עושה באמצעות הקיקי ו . אולי זו דרכו של ה ' להעביר ליונה מסר על קטנותו של האד , ג א הוא נביא ... . 2- לשאלת המסר שעולה ממעשה הקיקיו – ³ נ עלה כ א כ א עניי , שלא טיפלנו בו בספר לתלמיד י , אול יית כ בהחלט שיעלה בכיתה ויש לו מק ו : נזיפה ביונה על האגואי ז שלו , על כ שהוא חס על הקיקי ו רק מש ו שהקיקיו ³ עשה לו צל : ... " אתה יונה חסת על הקיקיו , מש ו שחמלת על עצ מ ! כלומר תבעת לעצ מ בפה מלא אותה מידת חסד , שבאת לשלול אותה בתו ק רב מבני אד זולת . ) לוח אתה כביכול מלחמתו של הצדק הטהור ללא ניה והנה ראה לא הגעת : למדוד איפה ואיפה ל ( . " י ' צמודי , הקיקי ו של יונה , עי ו חוזר במקרא , הוצאת צ ' ריקובר , עמ ' ) 191-187 . 21 הסבר נוס על עיקר ו " קל וחומר " אפשר למצוא בספר הלימוד בעמ ' . 143 . 22 תשובה לשאלה 17 ב : המקרה הקל : קיקיו שיונה לא ברא , לא טרח עליו ולא עבד למענו . המקרה החמור : עיר שיש בה אנש י רב י וחיות רבות , שה ' ברא וטרח עלי ה הרבה . . 23 תשובה לשאלה 18 א : נדמה שה ' חס על אנשי נינוה מעצ היות ברוא י של ה' . כדאי לש י לב שאלה דבר י שונ י מהדבר י הנאמר י בפרק ג פס ' : 1- "ו רא האלה י את-מע יה י- ב מ ר הרעה ו ח האלה י על-הרעה א ר- ר לע ת-לה ולא ע ה . " . 24 תשובה לשאלה 18 ב : ה ' ברא את אנשי נינוה . לנביא אי קשר כזה ע אנשי נינוה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר