עמוד:59

מעשה טוב – תוציא מסמר אחד מ הלוח " ! הסכ י האב , וא כ , מאותו י ו , בכל פע שהב היה מספר לאביו כי עשה מעשה טוב , היה האב ניגש אל הלוח ומוציא ממנו מסמר אחד . כ , בת ו ימ י רב י , קרא הב לאביו ואמר לו : " הנה , אבא , הבט וראה – הלוח ריק , לא נותר בו אפילו מסמר אחד " ! "נכו ³ בני , " אישר האב " , מסמר י כבר אי , אבל החור י , בני , החור י נשארו " ... . 2- תשובה לשאלה 13 א : לפי פס ' 1- נראה כי ה ' לא מתכוו ³ להעניש את אנשי נינוה : "ו ח האלה י , על-הרעה א ר- ר לע ת-לה ולא ע ה . " תשובה לשאלה 13 ב : הפעולות של אנשי נינוה גרמו לה ' לשנות את דעתו : " ו רא האלה י אתמע יה , י- ב מ ר הרעה . " יונה פרק ד . 1 תשובה לשאלה : 1 תיאור התגובה של יונה - יונה כועס על ה ' ומאוכזב מ כ שסלח לאנשי נינוה . 2 . תשובה לשאלה 2 א : התכונות שיונה מציי ה - אל-ח ³ ורח , אר י ורב-חסד , ונח עלהרעה . תשובה לשאלה 2 ג : אלה תכונות חיוביות , כמוב , אלא שיונה מצי י אות כשליליות . תשובה לשאלה 2 ד : יונה מתלו נ על תכונות אלה , מכיוו ש ה הביאו את ה ' לבטל את העונש של אנשי נינוה , ויונה סבור שיש להעניש אות על מעשי ה . . 3 לעמ ' - 291 ההקשר של הדבר י בספר שמות : אלה כינויי שמשה מכנה את ה , ' לאחר חטא העגל . . 4 תשובה לשאלה 3 א ו-ב : הצעות למי ו : תכונות של רחמ י : " ה ' אל רח וח ³ אר י ורבחסד : ] ... [ .... נצר חסד לאלפ י נ א עו ופ ע וח ה . " תכונות של די וחוק : "ונ ה לא ינ ה " . . 5 ה " אמת " היא תכונה שקשה למיי אותה בקטגוריות של חסד או רחמ י . הא " האמת " סותרת את הדי ? הא " האמת " היא תכונת רחמ י ? . 6 תשובה לשאלה 4 א : התכונות שיונה לא מזכיר ה ... " : ואמת : נצר חסד לאלפ י נ א עו ופ ע וח ה ונ ה לא ינ ה . " ... . 7 תשובה לשאלה 4 ב : יית כ שיונה לא מזכיר תכונות אלה מכיוו ³ שה ' לא פועל , לדעת יונה , לפי די האמת שיש לנהוג לפיה . ל דעת יונה , יש להעניש את החוטא י . . 8 תשובה לשאלה 4 ג : יונה מוס י את תכונת החרטה על העונש – " ונח על הרעה . " לפי יונה , היכולת של ה ' להתחרט על העונש היא תכונה שלילית . . 9 אפשר להרחיב את הדי ו ביכולת להתחרט על העונש ולשנותו לסיטואציה של משפחה , של כיתה , של שופט בבית משפט . אפשר להתייחס להשפעה של ביטול העונש - לחיוב או לשלילה - בתהלי החינו . הא עונש הוא כלי ענישה או כלי חינוכי ? ו כ הלאה ... . 1- הערה כללית : הבאנו את הגישה של יונה , הדורש משפט ועונש , בצורה לא שיפוטית . הצגנו כ א את גישת יונה – גישת הדי , כגישה לגיטימית , אל מול גישת ה ' - גישת הרחמ י . יונה , לפי אופ הצגת הדבר י כ א , אינו " ילדותי " או " בורח . " הוא חווה קונפליקט משמעותי , שג מבוגר י וג ילד י חוו י אותו . ע זאת , אחד המסר י האפשריי של הסיפור הוא היעדר היכולת של האד לראות את התמונה הכוללת . כאשר יונה בורח , הוא אינו רואה את הדבר י מנקודת מבטו של . 'ה כאשר הוא דורש ד י , הוא אינו רואה את הדבר י שהאל רואה . ולכ , ³ אולי , יש באל תכונות של רחמ י , שאי נ קיימות באד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר