עמוד:56

. 25 המלח י ה אקטיביי ומתנהג י באכפתיות , באחריות . בנוס לתפקיד של המלח י בקיד ו העלילה , יש ל ה תפקיד במבנה של הסיפור - ה דמות ניגודית לדמות של יונה , מבחינת המוסר , החמלה והאקטיביות בפתרו בעיות . יונה פרק ב . 1 על עני י הדג הגדול , מת ו מדרשי יונה ) אוצר המדרש י לאייזנשטיי : ) " והיה יונה שלשה ימ י במעי הדג ולא התפלל , אמר הקב " ה אני הרחבתי לו מק ו במעי הדג כדי שלא יצטער והוא אינו מתפלל לפני , אני מזמי לו דגה מעוברת בשלש מאות ושש י וחמשה אלפ י דגי קטנ י כדי שיצטער ויתפלל לפני , שאני מתאוה לתפיל ת של צדיק י . באותה שעה זי מ לו הקב " ה דגה מעוברת והלכה אצל הדג אמרה הדגה לדג איש נביא שבמעי שיגרני הקב " ה לבלעו , א אתה פולטו מוטב וא לאו אני בולע עמו , אמר לה הדג לדגה מי יודע זה שאתה אמת אמרת , אמרה לוי ת יודע . הלכו שני ה אצל לוי ת אמרה לו דגה ללוי ת מ ל על כל דגי ימי ! אי אתה יודע ששגרני הקב " ה אצל דג זה לבלוע הנביא שבמעיו ? אמר לה ה , אמר לו דג ללוי ת אימתי ? אמר לו בשלש שעות אחרונות כשירד הקב " ה לצחק בי שמעתי כ , פלטו הדג ובלעה אותו הדגה . כי ו שנכנס לתו מעיה היה מצטער בצער גדול מתו הטינ ו ומת ו זוהמתה של דגה , מיד כיו לבו לתפלה לפני הקב " ה ] ... [ רבי טרפו אומר ממונה היה אותו הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית שנאמר וי מ ה ' דג גדול לבלוע את יונה " ... . 2 על פי תכנית הלימוד י , לא לומד י את תפילת יונה . הא הדג מספק ליונה הגנה או שזה ו עונש ? אפשר לענות לכ א ולכא ... ³ יית כ שיונה צר י עכשיו הגנה ומקלט , לנוכח מצבו הנפשי הירוד , ויית כ שצרי להעניש אותו על שברח . העיקר - ההנמקות של התלמיד י . . 3 תשובה לשאלה : 2 בפס ' 11 כתוב : "ואמר ה ' ל ג ו קא את-י נה אל-ה ה . " : מכ א , ה ' שמע לתפילת יונה והחליט לשחרר אותו מב ט הדג . יונה פרק ג . 1 לעניי הזמנ י - א העיר מהלכה שלושת ימ י , מה קרה אחרי י ו אחד ? הסבר ראשו - יונה הפסיק לנבא ולא עשה את עבודתו נאמנה . הוא ניבא רק מרחק י ו אחד ולא שלושה . הסבר שני - כבר אחרי י ו אחד החלה השמועה להתפשט ואנשי נינוה השתנו . המש הפרק מחזק אפשרות זו , שלפיה אנשי נינוה ממהר י לחזור בתשובה , וכבר לאחר י ו אחד התחיל שינוי . . 2 תשובה לשאלה 1 א : יונה צרי ללכת לנינוה ולנבא לאנשיה את דבר ה' . תשובה לשאלה 1 ב : לפי פסוק י אלה , יונה עושה את מה שה ' מצווה עליו לעשות . תשובה לשאלה 1 ג : יונה צר י לומר לאנשי נינוה : "ע ד ר ע י י , ונינוה נה כת . " . 3 חידת הפרשנ י : מטרת התרגיל היא לאפשר ריבוי פרשנויות למילה " נהפכת " – כ ש שעשה רש " י , כפי שנראה בהמש . יתר על כ , ריבוי הפרשנויות למילה " נהפכת " הוא מהותי לעני י , מכיוו שהמשמעות של דברי יונה יכולה להשתנות - בהתא לתגובה של אנשי נינוה לנבואה . בידיה של אנשי נינוה הכוח לשנות את גורל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר