עמוד:55

ה ד לה קרא עליה י-עלתה רעת לפני . ג ו ק י נה לברח ר יה מ פני יהוה ו רד י פ ו מצא אנ ה ה תר י ו • כר ו רד לב א ע ה ר יה מ פני יהוה . ד ויהוה הטיל ר ח- ד לה אל- ה ויהי סער - ד ל • והאנ ה ח בה לה בר . ה ו יר א ה ח י ו זעק א י אל-אלהיו ו ט ל את- ה ל י א ר אנ ה אל -ה להקל מעליה וי נה ירד אל - יר תי ה פינה ו ב ו רד " . תשובה לשאלה : 9 הפועל החוזר הוא " וירד " , המופיע 3 פעמ י . . 16 תשובה לשאלה 11 א : חלק הפסוק שמדבר על פעולת היחיד הוא : "ק קרא אל -אלה י . " . 17 תשובה לשאלה 11 ב : חלק הפסוק שמדבר על טובת הכלל : " א לי יתע ת האלה י ל נ ולא נאבד " . תשובה לשאלה 11 ג : לפי דברי רב החובל , הפרט ) יונה ( יכול להשפיע על טובת הכלל , א יתפלל , א יעשה משהו למע כול . . 18 תשובה לשאלה 12 א : המלח י מציעי להפיל גורל ולנסות לברר בגלל מי הסערה . תשובה לשאלה 12 ב : הא ש בסערה הוא יונה ! . 19 תשובה לשאלה 13 א : המשמעות המתאימה לדברי יו נה - יראה במוב של אמונה גדולה . תשובה לשאלה 13 ב : המשמעות המתאימה לדברי המלח י - יראה במוב של פחד גדול . . 2- תשובה לשאלה : 14 שתי האפשרויות מתקבלות על הדעת - אי כא תשובה נכונה . יית כ שתגובת יונה מפתיעה , כי יונה ברח ל י ואולי חשב שה ' לא נמצא ב י . כ א אולי אפשר לחבר את הפירוש של רש " י . ואולי תגובת יונה לא מפתיעה , כי יונה הוא נביא ה , ' והוא בורח דווקא מש ו שהוא מאמי ³ שדברי ה ' יתגשמו . דווקא מש ו ששתי התשובות מתקבלות על הדעת , כדאי לתת את הדעת לנימוק י שמביא י התלמיד י . . 21 תשובה לשאלה 15 א : יונה מציע שיזרקו אותו ל י . תשובה לשאלה 15 ב : יונה מב י שהסערה היא באשמתו . הוא עצמו אומר " : י דע ני י ב י ה ער ה ד ל ה ה . " . 22 תשובה לשאלה : 17 מתברר שההצעה של יונה הייתה יעילה , מכיו ו שלאחר שזרקו אותו ל י - הסערה פסקה : "ו עמד ה מ ע . " . 23 תשובה לשאלה 18 א : השינוי הגדול בהתנהגות של המלח י - ה מתחיל י לעבוד את ה' . תשובה לשאלה 18 ב : משמעות המילה יראה בפסוק זה היא אמונה . תשובה לשאלה 18 ג : נראה כי המלח י פועל י כעת מתו אמונה ולא מתו פחד . . 24 תשובה לשאלה 19 א : הצעה לתכונות המלח י המתגלות בפרק זה - אקטיביות , יוזמה , עבודת צוות , אחריות , גמישות , רגישות . המדרש מילקוט שמעוני מתאר באופ מוחשי ממש , כיצד המלח י נזהר י ביונה : "הטילו אותו עד ארכבותיו וה י עומד מזעפו , נשאו אותו אצל וה י הו ל וסוער . הטילו אותו עד טבורו וה י עומד מזעפו , נשאו אותו אצל וה י עומד וסוער , הטילו אותו על צוארו וכו ' ) כדלעיל , ) עד שהטילו כולו , שנאמר : וישאו את יונה . " תשובה לשאלה 19 ב : בפרק זה מתגלות תכונות אופי מורכבות של יונה . מצד אחד , הוא עלול להיתפס כאנוכי , כאד שחושב רק על עצמו - מכיוו שנרד באונייה בעת הסערה . מצד שני , אפשר לראותו כאיש עצוב , מבולבל , שבורח ולא יודע מה לעשות בצערו , עד כדי כ שהוא אפילו נשאר אדיש לסערה הגדולה . אי אפשר לטע ו שיונה לא מאמי ³ באלוה י ושהוא אינו לוקח אחריות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר