עמוד:50

כחסד . . 3 כ א הזרע יהיה על ש בועז ולא על ש המת . . 4 לפי החוק בספר דבר י , אישה שלא נישאת לאח - לאחר טקס החליצה היא חופשייה . ואילו כ א , במגילה , היא עוברת מגואל לגואל . 5 . אי בש ו מק ו חוק המדבר על גאולת האלמנה . בהחלט יית כ כ א קשר של מנהג , היגי ו וחסד . א הנחלה נושאת את ש המשפחה , ומטרת גאולת השדה היא לשמור את הנחלה בידי המשפחה - אזי באופ טבעי יישמר ה ש . אול גאולת השדה אי משמעה בהכרח נישואי לאלמנה ואי משמעה בהכרח נשיאת ש המת בזרע , אלא בשדה . בכל אופ , התלמיד י אינ מכיר י את חוק הייבו , ולכ ³ א י מה לעמול קשה כדי להפריד בי הדברי הקשור י בידע מוקד , אלא מוטב להסביר את הדבר י כפשוט מתו המקרא . . 12 אולי כדאי להסביר מה משמעות הביטוי " האותיות הקטנות . " . 13 תשובה ל שאלה : 6 הנתונ י החדש י שבועז הוס י עכשיו - רכישת השדה אינה רק מידי נעמי אלא ג מידי רות שהיא א . מואבייה , ב . אלמנה . ועוד - ברגע שתקנה את השדה , משמעות הדבר היא שבאחריות הגואל להקי את ש המת – שהילד י שייוולדו יהיו על ש המת . . 14 תשובה ל שאלה : 7 לאור הנתונ י החדשי , נראה כי פלוני אלמוני חוזר בו מהגאולה ... . 15 הצעות : א . כיוו שרות מואבייה אסור להתח ת איתה , היא עלולה לגר ו לנזק בביתו של הגואל בהיותה זרה . ב . רות היא אלמנה , ואולי גורמת לבעל י שלה למות . ג . הגואל יהיה מחויב לקרוא לילד י ב ש המת , וב כ הוא " ישחית " את זכרו שלו , את זכר נחלתו . . 16 תשובה ל שאלה : 8 החוק בספר דבר י אוסר על נישואי ע מואבי ועמוני . פלוני אלמוני פועל על פי החוק . . 17 הבהרות בעני י הייב ו - בדבר י כה מתואר כי האישה חולצת את הנעל ויורקת בפני האח ) רש " י מדגיש על הקרקע , ) שלא רוצה לשאת אותה . נראה כי אקט חליצת הנעל היה קשור בעסקאות בכלל , ולא רק בהקשר של ייב ו והתרה מייבו . ובמגילת רות - של מי הנעל ? לפי תשובת רות רבה " : רב ולוי - חד אמר נעלו של בעז , וחרינא אמר נעלו של גואל . נרא י הדבר י כמא ³ דאמר נעלו של בועז . " . 18 תשובה ל שאלה 9 א : בועז קנה את הנחלה של אלימ ל ואת רות . תשובה ל שאלה 9 ב : בועז אינו פועל לפי החוק מספר דבר י , אלא בניגוד לו . . 19 תשובה ל שאלה 9 ג : ניכר כי בועז לא מנע מכוח החוק , אלא מכוח ערכ י פנימיי , למשל : חסד , כבוד , הומינ ז , אהבה . . 2- לדי ו בכיתה - מדוע בועז מעוני י להיות הגואל ? הצעות שלנו : עניי ³ החסד , רווחיות השדה , וכמוב - האהבה לרות ... . 21 תגובות להתנהגות של בועז - מצד אחד , בועז פעל בניגוד לחוק המקראי . מצד שני , מת ו פעולתו של בועז יצא דבר חיובי - שושלת בית דוד . על מנת ל " הכשיר " את פעולתו של בועז בניגוד לחוק , ועל מנת להציג את פלוני אלמוני כמי ששגה , חז " ל במדרש רות רבה , מפרש י : " ולא היה יודע ) מר פלוני אלמוני ( שכבר נתחדשה הלכה : עמוני ולא עמונית , מואבי ולא מואבית . " כלומר , לפי חז " ל , ההלכה נתחדשה ופלוני אלמוני " לא היה מעודכ . " ³ א מביא י את המדרש לכיתה , כדאי להדגיש שהמדרש הוא מאוחר , ובועז פעל מבלי לדעת שבסופו של דבר יצא ממנו זרע מלוכה , והבחירה שלו תתגלה ככדאית . . 22 בתחילה , בועז הביא לידיעת פלוני אלמוני את דבר השדה , הדגיש את זכות הראשונ י של פלוני אלמוני , ונ ת לו את זכות הבחירה . בועז לא הציג את עצמו כמי שרוצה לגאול , ו כ לא יצר תחרות ב י השניי , שאולי הייתה גורמת לפלוני אלמוני להתעקש , ולו רק כדי לא להפסיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר