עמוד:49

כל אותו הלילה היה יצרו מקטרגו ואומר : את פנוי ומבקש אשה , והיא פנויה ומבקשת איש , עמוד ובועלה ותהיה ל לאשה . ונשבע ליצרו ואמר : חי ה ' שאיני נוגע בה . ולאשה אמר : שכבי עד הבקר , א יגא ל טוב יגאל " . . 15 הערה ל שאלה 11 ו : עדיי מוקד לקבוע . . 16 תשובה ל שאלה 12 א : הוכחה ל כ שנעמי ידעה מי באה : נעמי משתמשת בביטוי "• י . " . 17 תשובה ל שאלה 12 ב : הצעות לתשובה : מי את במו ב העמוק של זהות - מה זהו ת כעת ? הא את עדיי אלמנת מחלו ? הא את עדיי תחת חסות נעמי ? הא את אשתו של בועז ? רות פרק ד . 1 תשובה ל שאלה : 2 כ א ג תשובת " גואל " מתאימה וג תשובת " פלוני אלמוני " מתאימה . מדויק יותר לומר כי הגואל כי הוא האיש שאנו מחפש י . בעניי ³ פלוני אלמוני והסיבות להעדר זהותו - בהמש . . 2 תשובה לשאלה 3 א : לפי דברי חז " ל , ה ' גר ל כ שהגואל , פלוני אלמוני , יעבור ש . . 3 תשובה לשאלה 3 ב : תרומת ה ' ל כ שהדבר י יסתדרו באה לידי ביטוי ב כ שהוא שלח את הגואל שיעבור ש במקרה , ו כ נזדמנה לו השיחה המיוחלת ע בועז . . 4 תשובה לשאלה 3 ג : לפי ההסבר של חז " ל , ה ' החליט לתר ו את חלקו , מכיוו שראה שג בועז וג רות עשו את חל ק . וא ה תורמ י למאמ - ג ה ' יתר ו את חלקו לטובת הצלחת התכנית . . 5 תשובה לשאלה 3 ד : לפי פירוש חז " ל , לבני האד יש אחריות רבה להתנהלות האירוע י בעול ! ג א יש צו ר בהתערבות אלוהית , לפי חז " ל , ההתערבות האלוהית היא בשילוב , בשית ו , בתגובה לפעולה אנושית . כלומר , אלוה י מתערב ועוזר במק ו שאד עוזר לעצמו ומקד את ענייניו . . 6 תשובה ל שאלה 4 א : תפקיד של הזקנ י הוא להיות עד י . בעסקת קניית השדה ואולי ג בחתונה ... . 7 תשובה ל שאלה 5 א : בפס ' , 3 בועז מגלה לפלוני אלמוני כי יש חלקת שדה למכירה , שהייתה שייכת לאלימ ל , קרוב המשפחה המשות . . 8 תשובה ל שאלה 5 ב : לפי דברי בועז בפס ' , 4 הרשאי לקנות את השדה ה : ראשו - פלוני 1 אלמוני , שני - בועז . . 9 תשובה ל שאלה 5 ג : לפי תשובת הגואל בפס ' , 4 הוא ) הגואל ( מסכ י לגאול : אנוכי אגאל ! . 1- תשובה ל שאלה 5 ד : במובנ י מסוימ י , התכנית ממומשת - הגואל הסכ י לגאול ונמצא פתרו לשדה . אול ... ראשית , עדיי ³ לא נמצא פתרו לרות , ושנית , נדמה שכול רוצ י שהגואל הראשו , מר פלוני אלמוני , יסרב ושבועז יגאל ... . 11 הקמת ש המת על נחלתו – על עניי הייבו ראו במבוא . בקצרה , חוק ה ייבו המוכר לנו מופיע בספר דבר י פרק כה . 1--5 , ש מדובר על נישוא י של האח לאלמנה על מנת לשמר את ש המת . מק ו נוס במקרא שבו מופיע עניי ³ הייבו במפורש הוא סיפור יהודה ותמר ) בראשית לח , ) ש ברור כי יהודה לא פועל על פי החוק . על א הדמי ו ב י המקר י , נראה כי לא מדובר כ א בחוק הייבו ובנשיאת ש המת . פרופ ' זקובי מסביר : . 1 לא מדובר באח . . 2 הייבו הוא חובה ואילו כ א נכונותה של רות להינשא לא ד מישראל מוצגת על ידי בועז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר