עמוד:47

- גאולה מופיעה בוי קרא כה , " : 28-25 י ימ ח י מכר מאח ת בא גא ל ה רב אליו וג ל את ממ ר חיו : וא י י לא יהיה אל וה יגה י ד מצא די גא ת : וח ב את ני ממ ר וה יב את העד לא י א ר מכר ל ו ב לאח ת : וא לא מצ ה י ד י ה יב ל והיה ממ ר יד ה נה א ת עד נת ה בל ויצא בל ו ב לאח ת " : - אפשר לדייק - האדמה היא של . 'ה בעלי הרכוש ה בעלי הזכות לעבוד את האדמה . - למעשה , זה חוק הייבו שמופיע בספר דבר י כה , : 6-5 "• י - י ב ח י יח ו מת חד מה ב א י- ל לא-תהיה א ת- ה ת הח צה לא י זר יבמ יבא עליה לקח ל לא ה וי מ . והיה ה כ ר א ר לד יק על- חיו ה ת ולא-י חה מ מ ראל " . במגילת רות א י הפעלה של חוק הייבו במדויק , כיוו שחוק הייבו מדבר על חובת האח , אול רוח הדבר י דומה . לחוק מספר דבר י כה קורא י חוק הייב ו . יי ב = גיס . כמו שנעמי מכנה את ערפה ביחס לרות : יבמת . הייב הוא הגיס . המקרה היחיד במקרא שקשור לחוק " אחד לאחד " הוא סיפור יהודה ותמר בבראשית לח . כ א , בסיפור מגילת רות , מדובר על גאולה . . 56 הערה לעניי הדי ו בכיתה - על זכרו ³ ה ש : יש עד ת שבה מקובל לקרוא לילד י על ש אד ) סבא , סבתא , דוד , דודה ( בעודו בחיי . . 57 תשובה ל שאלה : 3- שני התפקיד י של הגואל במגילת רות - גאולת השדה של המשפחה וגאולת ש המת באמצעות נישואי לאלמנה . . 58 תשובה ל שאלה : 32 רות המשיכה ללקט " עד ל ת קציר ה ער י קציר הח י . " ... . 59 עניינ י מרכזיי בפרק : היכרות ע בועז . רות יצאה ללקט בשדה ) שבמקרה היה השדה של בועז . ) היחס לנזקקי בחוקי התורה ) לקט , שכחה ופאה . ) היחס לנזקקי במדינת הרווחה המודרנית . היחס המיוחד של בועז לרות . על הקשר בי נוכרי למכר , בי זר ת להיכרות . עסקנו בנושא החסד ובשאלה : לא רק כמה נותנ י , אלא אי נותנ י . גואל וגאולה . רות פרק ג . 1 תשובה ל שאלה : 1 עבור רות – בועז יהיה הגואל א יישא אותה לאישה . עבור נעמי – ב כ שיקנה את חלקת השדה וישאיר אותה בבעלות המשפחה . . 2 תשובה ל שאלה : 2 רות מסכימה לתכנית של נעמי : " ל א ר - אמרי ) אלי ( אע ה . " . 3 תשובה לשאלה : 3 א כ , יש כ א בעיה הקשורה באופי המשימה שנעמי מטילה על רות - שימוש בג ו לקיד ו אינטרס י . לפי ראות עיני ה של המור י , אפשר בהחלט לדו בהיבט י הנשי י / שוויונ י י / הומניסטי י / ערכי י הקשור י בשימוש בגו הנשי לטובת קיד ו אינטרס י . וג - איפה עובר הגבול ב י חיזור לפיתוי ? ואולי יש כ א ניצול של רות בידי נעמי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר