עמוד:46

. 42 בואו נדבר על זה - רגע של לש ו - בחלק מבתי הספר לומד י לשו ופועל בכיתה ו , ובחלק לא . אנו מלמד י כ א כאילו התלמיד י לא למדו עדיי לש ו ופועל . . 43 תשובה ל שאלה 23 א : שתי האפשרויות מתקבלות על הדעת : "להכיר את " - הוא מכיר את רות , מזהה אותה ויודע מי היא - האישה שבאה ע נעמי ממואב . " להכיר ב " - הוא מכיר בקיומה של רות , בעצ נוכחותה כקרובת משפחה שלו . . 44 תשובה ל שאלה 23 ב : הקשר בי המיל י הוא קשר של ניגוד . היכרות היא דבר קרוב , נכר משמעו זרות . בהמ ש ניכנס לעומק העני י ע התלמיד י . השאלה הראשונית נועדה לעורר ידע מוקד וגירוי למחשבה . א התלמיד י אינ יודע י במה המיל י שונות , נלמד ביחד . א ה יודע י , נחזק ונבסס את הידיעות או שנמש י הלאה . . 45 תשובה ל שאלה 23 ג : הצעה לכתיבה יוצרת - על נוכרי שה פ למכר . . 46 תשובה לשאל ה 23 ד : יש כ א משחק מיל י , להכיר ולהתנכר , שחוזר במקרא . זהו דבר והיפוכו , שמעצי את ההתנהגות הבלתי צפוייה של בועז , בניגוד לקונבנציות החברתיות המקובלות . אפשר להשוות לבראשית פרק ב פס 25 ופרק ג פס ' - 1 אד ואשתו ערומ י והנחש ער ו . הדמיו ב י המיל י מדגיש את השוני , בי התמימות שבער ו לבי העורמה של הנחש . . 47 תשובה ל שאלה 24 א : החסד י של רות ה התמיכה בנעמי וההצטרפות לע ישראל . . 48 תשובה ל שאלה : 25 הצעות לביסוס הטענה שרות חווה כעת שפע : א . פס : 12 ' " י ה ' על תהי מ ר למה מע ה ' אלהי י ראל . " ... ב . פס ... " : 14 ' ואכל ו ע ו תר . " ג . פס ' " : 17 ו ל ט דה עד- הערב ו ח ט את א ר-ל טה ויהי איפה ער י " : ) הבאנו שלוש הצעות , התלמיד י מתבקשי להביא רק שתי י . ) . 49 תשובה ל שאלה : 26 בועז דואג לרות ב כ שהוא נות לה אוכל בשדה ואוכל לקת הביתה , ובכ שהוא מעניק לה הגנה . " יד ואמר לה בעז לעת האכל י הל ו כל מ -ה ח וטבל חמ ו ב מ ד ה צר י ו צ ט -ל קלי ואכל ו ע ו תר . טו ו ק לל ט ויצו עז את - נעריו לאמר • י העמר י ל ט ולא תכלימה . טז וג ל- ל מ -ה בת י ועזב ול טה ולא תגע ר-ב . יז ו ל ט דה עד -ה ערב ו ח ט את א ר - ל טה ויהי איפה ער י " . . 5- תשובה ל שאלה : 27 לא רק שבועז פועל על פי חוק , הוא פועל מעבר לחוק , במידת החסד . ב כ יתמקד הדי ו הבא . . 51 שימו לב להבדל ב י השיחות . בשיחה הראשונה יש עזרה כספית , אבל היחס לא נע י ומלגלג . 1 בשיחה השנייה אי עזרה כספית , אבל היחס אדיב ומכבד . . 52 תשובה ל שאלה 29 א : המידע החדש שנודע לנעמי : השדה שרות ליקטה בו הוא השדה של בועז , קרוב המשפחה . . 53 תשובה ל שאלה 29 ב : בפס ' , 2- נעמי מגלה לרות כי בועז הוא קרוב משפחה , גואל פוטנציאלי : " קר ב ל נ הא י מ אל נ הא . " . 54 תשובה ל שאלה 29 ג : העובדה שבועז הוא קרוב משפחה יכולה להיות שלילית עבור רות . אולי הוא לא ירצה שתתקרב לשדה שלו , אחרי שהתאלמנה מקרובי המשפחה שלו . אולי הוא לא רוצה להתערב בענייני גואל י אחר י . והיא יכולה להיות ג לטובת רות - אולי הוא יגאל אותה ... . 55 הערות לעני י הגאולה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר