עמוד:44

. 14 תשובה ל שאלה 8 ג : לפי מדרש חז " ל , מעמדו הכלכלי-החברתי של אלימ ל היה גבוה . רש " י מוס י " : ראה חשיבותו שהרי השיא עגלו מ ל מואב את בתו למחלו . " ³ כלומר , רות הייתה בת מ ל מואב ונישאה למחלו , ³ סי מ ל כ שאלימ ל היה עשיר ומכובד . נדגיש , לא כתוב במגילה שאלימ ל היה בעל מעמד כלכלי גבוה , זהו מדרש חז " ל . . 15 תשובה ל שאלה 8 ה : לפי פירוש חז " ל , אלימ ל נהג בצורה אנוכית . הוא דאג רק לעצמו וברח מאחריות חברתית . . 16 תשובה ל שאלה 8 ו : ראוי היה שאלימ ל יעזור לכלל החברה . . 17 תשובה ל שאלה 8 ז : לפי עמדת חז " ל , לעשיר י יש אחריות חברתית לכלל הציבור , בעיקר בעתות משבר . . 18 תשובה ל שאלה 1- א : לפי פס ' , 19 השכר המובטח למי שיעזור לנזקק י הוא ברכה מה' . . 19 תשובה ל שאלה 1- ב : יש לדייק , השכר למי שיעזור לעני בצורת ברכה אינו נימוק לקי ו המצווה . כמו שבמצוות כיבוד אב וא השכר " למע יאריכו ³ ימי " אינו נימוק לקי ו המצווה . 1 אלה ה מצוות ששכר בצי ד , אול השכר אינו הנימוק למילוי המצווה , אלא עצ תוכנה . . 2- תשובה ל שאלה 1- ג : לפי פס ' , 22 הנימוק הוא נימוק מוסרי . בעבר פגעו בנו והפכנו חלש י , והי ו לא נעשה זאת לאחר י . . 21 תשובה ל שאלה : 11 לפי פירוש הרלב " ג , יש לעזור לעניי כי אולי מחר יתהפ הגלגל ... אולי מחר העשיר יהיה עני . הצעה לשאלת אתגר : לאיזה נימוק מהנימוק י הקודמ י דומה הנימוק 1 של הרלב " ג ? במה ? הדמיו הוא בנקודת האינטרס האישי , התועלתני . . 22 תשובה ל שאלה 12 א : שתי הדוגמאות שמביאה גולדה מאיר לחוקי מדינה סוציאליי : חוק חינו חובה חינ וחוק ביטוח לאומי . 23 . תשובה ל שאלה 12 ב : מטרת של חוק י אלה היא לדאוג לנזקקי ולחלש י בחברה ולע ג את הסיוע במסגרת החוק , ולא כנדבה : "אנו מניח י אב פינה לבניי חברה , שבה לא יהיה ית ו מופקר ולא יהיה זק הבוכה על זקנותו , ולא בחסד של נדיב י יהיו תלויי החלשי בתוכנו כי א בתור אזרחי המדינה יקבלו את המגיע ל ה . " . 24 תשובה ל שאלה 12 ג : הערבות והעזרה ההדדית צריכות להיות קבועות בחוק ולא תלויות בנדבה או ברצו טוב . . 25 תשובה ל שאלה 12 ד : לפי חוקי מדינת הרווחה , הג ו שאמור בפועל לדאוג לנזקקי הוא המדינה . א רוצ י לדייק , הכנסת ) הרשות המחוקקת ( מחוקקת את החוק י , והממשלה ) כרשות מבצעת ( אמורה לדאוג לביצוע . . 26 תשובה ל שאלה 12 ה : לפי דברי גולדה מאיר , הערכי והעקרונות בבסיס מדינת הרווחה ה - ערבות הדדית , דאגה ואכפתיות לזולת , נתינה ומעורבות . . 27 למעשה , יש כמה מודל י של התנהגות החברה ביחס לנזקקי . האחד - שכל אחד ידאג לעצמו , והנתינה לאחר תיעשה מת ו רצו ; ³ השני - דוגמת המקרא : הנתינה מעוגנת בחוק ומתבצעת ב י אד לא ד , ללא תיוו של ג ו חברתי ממסדי ; ה שלישי - דוגמת מדינת הרווחה : הנתינה מעוגנת בחוק ועוברת ד ר ג ו מתוו - המדינה . המדינה באמצעות מוסדותיה השוני מחליטה כמה כל אחד צרי לתת , מי יקבל וכמה . . 28 תשובה ל שאלה 13 א : נקודת דמיו בולטת בי מדינת הרווחה לבי חוקי התורה : בשתי מערכות החוק יש חובה לסייע לחלש י בחברה , כלומר החלש י מוגנ י מתו ק חוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר