עמוד:43

. 4- תשובה ל שאלה : 24 לפי השיר , שדה החיטה הוא כמו השיער הבלונדיני של האישה והבת . האישה והבת ה כמו לח . . 41 לפי השיר , נקודות הדמיו בי החיטה לבי שיער הנש י ה הצבע והנפנפ ו . מכ א , האישה והבת דומות לחיטה . במה ? לא רק בצבע השיער , אלא במהות , בבסיס הדבר י . למעשה , המשורר אומר דבר משמעותי על האישה ועל הבת : האישה והבת ה בסיסיות לחיי כמו לח . יש כ א אמירה משמעותית על חשיבות המשפחה , שהיא בסיסית לחיי כמו לח . רות פרק ב . 1 תשובה לשאלה 1 א : המידע הנמסר בפס ' 1 הוא שלנעמי יש קרוב משפחה ממשפחת אלימ ל , ששמו בועז והוא איש מכובד בעיר . . 2 תשובה ל שאלה 1 ב : המספר המקראי הוא שמוסר את המידע , כמו בכל המגילה . אול יש פעמ י שנוכחותו מודגשת יותר . . 3 להרחבות נוספות בנושא חקלאות בעת העתיקה ראו בספר : פיתוח ותכנו מרחבי , הוצאת מטח , , 2-1- עמ ' 274 ואי ל . . 4 תשובה ל שאלה : 2 הצעות לתש ובות - לרות ולנעמי אי מקורות פרנסה , אולי מכיוו שנעמי נטשה את השדה כאשר ירדה למואב , ואולי מכיוו שהיא אלמנה - אי מי שיעבד את השדה של משפחתה . לרות אי נחלה מלכתחילה , כיוו שהיא גרה . . 5 תשובה ל שאלה : 3 רות מציעה שהיא ת ל ללקט שיבולי בשדה של איש אחר . . 6 הלויי הפכו לחלק משכבת הנזקק י רק ברפורמה של יאשיהו , המתוארת במלכ י ב כג : 9-8 " ו בא את- ל-ה הנ י , מערי יה דה , ויט א את- ה מ ת א ר ק ר- ה ה הנ י , מ בע עד - אר בע ; ונת את- מ ת ה ער י , א ר- תח ער יה ע ר-העיר , א ר- על- מאול א י , ער העיר . , לא יע ל הני ה מ ת , אל-מז ח יהוה , י רל : י א - כ ל מ ת , ת אחיה . " עד לשלב של ריכוז הפול ח של יאשיהו הלוי י התפרנסו ממ ת שירותי דת . ע רפורמת הפול ח הגדולה המתוארת בפסוק י שהובאו לעיל , הלווי י , ו כ ג הכהנ י במקומות שונ י , יורד י במעמד ומצטרפ י לשכבת הנזקקי . . 7 תשובה ל שאלה 4 א : שאלנו במכוו על מכנ י משותפ י , כי יש יותר מאחד . כמה אפשרויות : ה חסרי הגנה בחיי היומי ו ובוודאי בתח ו המשפטי ; האלמנה , הית ו והגר ה חסרי נחלות , ולכ ³ ה מתקש י בכלכלה היומיומית . . 8 תשובה ל שאלה 4 ב : על פניו , אד חסר נחלה לא יכול לשנות את מצבו . ל כ , ברמת העיקר ו , החברה מחויבת לדאוג לאנש י אלה ולא שולחת אות לעבוד . ע זאת , כפי שנראה בסיפור - ג אלמנה וגרה יכולות לדאוג לשינוי מצב . . 9 תשובה ל שאלה : 5 רות היא ג אלמנה וג גרה . . 1- בשלב זה , לפני הקריאה והעיו במקורות אחר י , אנחנו מזמינ י לדיו פתוח ולא משוחד בנושא . . 11 תשובה ל שאלה : 7 האבר י שהפסוק מצווה לפתוח ה יד ולב . אבר י אלה מסמל י את הנתינה . . 12 תשובה ל שאלה 8 א : לפי פס ' 1 בפרק א , כול סבלו מבעיית הרעב . זו הייתה בעיה חברתית כוללת . . 13 תשובה ל שאלה 8 ב : לפי פרק א פס ' , 1 אלימ ל ומשפחתו ירדו למואב ודאגו רק לעצ מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר