עמוד:42

ביהבט של האמונה וקבלת עול מצוות : "ואלהי אלהי . " חיזוק למשמעות הראשונה , של שינוי מק ו " :: יז א ר מ תי מ ת ו א בר . " ... . 28 הקשיי הצפוי י לרות כגרה בישראל ה : קשיי כלכלי י , חברתיי , רגשיי , משפחתיי , קושי להינשא , ועוד ... אפשר להשל י על ההווה ולחשוב - אילו קשיי צפויי לכל זר שהיגר לאר אחרת ? . 29 דיו מסוג זה יכול להתא י ג לשיעור חינו בכיתה . זוהי הזדמנות לדיו ערכי , שמטרתו אינה דווקא להחליט מהי המצווה החשובה ביותר , אלא הוא מז מ היכרות של מצוות שונות והצפת המשמעות הערכית של כל מצווה . כלומר , זהו די ו שיאפשר לתלמיד י להסביר מדוע יש לכבד הור י , או מדוע אי לש י מכשול בפני עיוור , ולמה לא לקלל חרש , על א שהוא לא שומע ) ויקרא יט . ) . 3- תשובה לשאלה : 19 נעמי מבקשת שיקראו לה " מרה . " אפשר להביא כא מדרש מרות רבה , שמרחיב ) כמו הקומיקס ( את הדיאלוג : ותה ו כל העיר עלי ה ותאמרנה הזאת נעמי ? זו היא שמעשיה נא י ונעימ י ? לשעבר היתה מהלכת באיסקפטיאות ) נעלי י ( שלה , ועכשיו היא מהלכת יחפה . ואת אמרת הזאת נעמי לשעבר היתה מכסה בבגדי מילתי ) משי ( ועכשיו היא מכסה בסמרטוטי . ואת אמרת הזאת נעמי , לשעבר היו פניה מאדימות מכח מאכל ומשתה , ועכשיו פניה מוריקות מ רעבו . ואת אמרת הזאת נעמי ואומרת לה : אל תקראנה לי נעמי , קר א לי מרה . . 31 תשובה ל שאלה : 2- יש כמה אפשרויות . הדבר י שחסר י עתה לנעמי : משפחה , בעל , ילד י , מעמד , פרנסה , עתיד , הגנה . אפשר להביא את מדרש רות רבה – " מלאה הלכתי בבנ י ומלאה בבנות . דבר אחר : ) כלומר , הסבר אחר לאותו עניי ( אני מלאה הלכתי , שהייתי מעוברת " . כדאי לקשור ב י דברי נעמי כ א לבי הדאגה שלה שיהיו צאצא י לרות ולערפה . . 32 תשובה ל שאלה 21 א : השבות ה רות ונעמי . תשובה ל שאלה 21 ב : מתעלמ י מרות . . 33 מדוע מתעלמ י מרות ? הא באמת לא מכיר י אותה ? אולי יש כא ביטוי ליחס שלילי לזרה ? למואבייה ? אולי בגלל ההתמקדות בשינוי הגדול שחל בנעמי ? . 34 אפשר להתעכב בפסוק 22 על כ שנעמי היא זו ששבה באמת , כיו ו שהייתה במקור מבית לח , ואילו רות לא שבה באמת . א כ , כדאי להעלות השערות מדוע כתוב שהיא שבה ... . 35 תשובה ל שאלה 22 א : המצב בבית לח בתחילת הפרק היה מצב של רעב ) חוסר . ) . 36 תש ובה לשאלה 22 ב : המצב בבית לח בס ו הפרק הוא מצב של שפע . . 37 תשובה ל שאלה 23 א : מצבה של נעמי בתחילת הפרק היה מצב של שפע ) בעל , ילד י , נחלה ( . . 38 תשובה ל שאלה 23 ב : מצבה של נעמי בס ו הפרק הוא מצב של חוסר : אלמנה ושכולה . . 39 סיכ ו ענייני מרכזיי בפרק : הצג – על מי ועל מה מדבר י ? רמז י לבעיות ... הבעיות של נעמי ... בדר - ² צומת דרכ י - ההחלטה של ערפה וההחלטה של רות . גיור . החזרה לבית לח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר