עמוד:40

מגילת רות - הערות למורה רות פרק א . 1 תשובה ל שאלה 1 א : לפי פס ' , 1 הסיפור מתרחש בתקופת השופט י . 2 . תשובה ל שאלה 1 ב : שני המקומות העיקרי י שהסיפור עתיד להתרחש ב ה : מואב ובית לח . 3 . תשובה ל שאלה 1 ג : הדמויות העיקריות בסיפור : נעמי , אלימ ל , מחלו וכליו . 4 . תשובה לשאלה 1 ד : לפי פס ' , 1 הבעיה המרכזית בסיפור היא בעיית הרעב . כיוו שהיה רעב באר , הכול סבלו מהבעיה . . 5 נמנענו מלהביא כ א את ההשוואה ליעקב ולאבר ה , שירדו מהאר בעת הרעב , וזאת כדי שנוכל ל " התניע " את הסיפור . רק בהמ ש נעלה שאלה לדיו לגבי המעשה של המשפחה . ג אז לא נתמקד בשאלה הערכית של הירידה מהאר , כיוו ³ שבהקשר של סיפורי התנ ² " ראינו שג יעקב ואבר ה עשו כ . נתמקד דווקא בשאלה החברתית של סולידריות בעת משבר . תשובה ל שאלה 2 א : אלימ ל ומשפחתו מוצא י פתרו לבעיית הרעב בשדי מואב . . 6 עוד על סיפור המפגש בי בני ישראל לבי מואב אפשר לקרוא בדבר י ב . . 7 תשובה ל שאלה 3 א : שמות הבנ י של נעמי ואלימ ל : מחלו וכליו . . 8 חז " ל דורש י " מדרש ש הסבר לשמות של מקומות או של אנש י : מחלו - שנמחו מ העו ל וכלי ו - שכלו מ העו ל . " מתו מדרש רות רבה . מדרש רות רבה הוא אוס של פירוש י ומדרשי חז " ל למגילת רות , שנכתבו לפני המאה ה- 5 באר ישראל . בעול התנ , ² " בכר ² " מגילות " ה ד במגילת רות , יש התייחסות דומה של חז " ל לשמות מחלו וכלי ו כשמות הרומזי על סופ של הבני . ע זאת , בעול התנ ² " יש ג הסבר נוס לשמות מחלו וכליו , ולפיו אלה אינ שמות בעלי משמעות סמלית , אלא שמות עבריי עתיק י ) ונדיר י , ) שמשמעות אינ שלילית . מחלו - אולי מהמילה " חלי " שמשמעה " תכשיט ;" כליו , מהמילה " כלי " ) עול התנ , ² " " מגילות , " עמ ' . ) 8- . 9 בחוברת ההעשרה הנלווית לספר אפשר למצוא תרגיל י שיסייעו לתלמיד י להבחי בי מעשה הדיבר של המספר המקראי לבי ³ מעשה הדיבר של הדמויות . . 1- תשובה לשאלה 5 ב : האסונות שפקדו את נעמי : מות של אלימ ל , מחלו וכליו . . 11 תשובה לשאלה : 6 לפי הפסוק , נעמי ביקשה לחזור מש ו ששמעה שנגמר הרעב בישראל . או בלשו הפסוק : שה ' הביא לסי ו הרעב . . 12 עניי ³ ההשגחה אמנ מופיע בפסוק , אבל בחרנו שלא להרחיב בנושא זה כ א . לפי הקוד י של הסיפור המקראי , א י זה חריג שדמות קושרת את האירוע י בהשגחה אלוהית . אמנ זה ו ביטוי ראש ו במגילה לתופעה זו , אבל אי ב כ משהו חריג . נעמי תייחס לה ' ג את האירוע י בפרק א פס ' 21-2- ובפרק ב פס ' . 2- להשגחה האלוהית נתייחס בהרחבה בהקשר של פרק ד פס ' . 1 . 13 הצעות לדי ו : מצד אחד , נעמי חוזרת הביתה . בבעלות המשפחה היה שדה ויית כ שלאחר הרעב היא תוכל לחזור למעמדה ולנחלתה . מצד שני , אי לדעת מה עלה בגורל הנחלה . ה א המשפחה מכרה את השדה לפני שעברה למואב ? הא תוכל נעמי לקנות את השדה בחזרה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר