עמוד:39

מגילת אסתר - הערות למורה . 1 ר צ המגילה - מכיוו ³ שהמגילה הינה רצ סיפורי אחד , בחרנו הפ ע להביא ר אשית את רצ הסיפור כולו ) עמ ' . ) 169-152 ואחר כ את ניתוח המגילה . . 2 ניתוח המגילה , ג הוא שונה מהרגיל . הפ ע , שלא על פי סדר הפרק י , א לא על פי חתכ י נושאיי ) אפשרי להוראה מודולרית , ללא תלות בי היחידות ) : א " . מהודו ועד כוש " - סקירת מלכות אחשוורוש . היחידה מבוססת על הבנת הנקרא ועל חיל ו פרטי מידע מת ו המגילה . ב . הקהילה היהודית בפרס - התגלגלות הקהילה היהודית מימי גלות יהויכ י ועד לימי מלכות אחוושרוש , מעמדה של הקהילה ומערכת היחס י הסמלית ב י מרדכי ה מ . היחידה מבוססת על מידע פנ י מקראי באמ צעות הפניית התלמיד י , ועל מידע ח ו מקראי ) טקסט מידעי ותמונות ( . ג . איזה יופי יש לי אופי - די ו ספרותי וערכי בדמויות שתי הנש י במגילה - ושתי ואסתר . היחידה מבוססת ה על חיל ו מידע מתו טקסט המגילה ו ה על די ו עמדות בכיתה . ד " .. . . ונהפ ו הוא " - דיו ספרותי וערכי בטקסט המגילה - מיקוד בנקודות של היפ ו גורל .. מו קד היחידה הוא שאלת האחריות - במגילה ובחיי . היחידה מבוססת על חיל ו מידע מסצינות ממוקדות במגילה ועל די ו ערכי . בנו ס - מופיע ביחידה די ו פילוסופי יותר , אודות המושג " הסתר פנ י " - בשאלת קיומה של השגחה אלוהית ) במגילה ובחיי , )• כהמ ש לדיו בשאלת האחריות האישית . ה . "מש נכנס אדר מרבי בשמחה " - יחידה המקשרת בי חיי התלמיד י ) חגיגת הפור י הי ו ( לבי מקורות החג במגילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר