עמוד:36

מלכ י ב פרק ה . 1 בחרנו להביא את הפרק דר התימה של " האנש י הגדול י והאנש י הקטנ י . " נע מ עובר תהלי מסו י והופ מ " איש גדול - " חשוב , ל " איש קט - " שמסוגל לקבל עצה ולשנות את עמדתו , וכ הוא נרפא . מי שמניע את העלילה לקראת הריפוי ה דווקא " האנש י הקטנ י " שבסיפור ) הנערה , העבד י . ) בראיית על אפשר לכר ו את התימה הזאת בנושא הצרעת . הצרעת מופיעה בעוד שני סיפור י במקרא - מר י נענשה בצרעת על שדיברה סרה במשה ) במדבר יב ; ) 1- , ועוזיהו מ ל יהודה נצטרע כשניסה להקטיר על המזבח ולמלא את תפקיד הכהנ י ) דברי הימ י ב כו . ) 19 , בשני הסיפור י החולה בצרעת נענש בבידוד חברתי . אפשר לטעו כי המכנה המשות של הנענש י בצרעת ) מר י , עוזיהו ובסיפור שלנו - גיחזי ( הוא אי ידיעת מקומ החברתי ופלישה לתח ו או לתפקיד לא ל ה . הבידוד אינו עונש פיזי שמטרתו למנוע הידבקות בצרעת , אלא עונש חברתי . מי שלא יודע את מקומו בחברה , לא יהיה בתו החברה . קריאה זו מבוססת על ספרו של פרופ ' זקובי , גבוה מעל גבוה ) תל אביב : ע עובד , תשמ " ה ( . אפשרות נוספת לקריאה , שלא הובאה כ א , היא זו שמציעה פרופ ' יאירה אמית . אמית מציגה את ה פרק כסיפור של פולמוס אמוני - בי עבודת אליל י לבי אמונה מונותיאיסטית ) בתו ספרה של אמית , גלוי ונסתר במקרא : פולמוס י גלויי עקיפ י ובעיקר סמויי , תל אביב : ידיעות אחרונות , . ) 2--3 . 2 פס ' 1 מתפקד כהיצג . בחרנו שלא להעמיק את העיסוק בתפקיד הספרותי של הפסוק , אלא " לקפ ו ראש " לתו העלילה . . 3 תשובה לשאלה : 2 לפי פס ' , 3 הנערה מציעה לפנות לנביא מישראל – לאלישע - כדי שירפא את נע מ . . 4 תשובה לשאלה : 4 קטגוריות אפשריות : ק ט / גדול , ישראל / אר , אישה / גבר , שר צבא בכיר / משרתת . ביקשנו מהתלמיד 3 והבאנו למורה . 4 ההשוו אה חשובה כדי לבנות את המתח בי האנש י הגדול י לאנש י הקטנ י . . 5 שימו לב - לא מסופר שאשת נע מ מסרה לנע מ את דברי הנערה . המספר מדלג על השלב הזה . אפשר להשל י פער י באמצעות הבנת רצ הסיפור . בנוס , בקומיקס הרשנו לעצמנו להשל י את הפער באמצעות איור . אפשר להסב את תשומת ליב של התלמיד י ל כ שיש כ א פער . . 6 תשובה לשאלה : 5 תגובת מ ל אר - מ ל אר הסכ י לשלוח את נע מ עבדו . . 7 תשובה לשאלה : 6 מ ל אר מבקש ממ ל ישראל שירפא את נע מ מצרעתו . . 8 תשובה לשאלה : 7 א . מ ל ישראל מגיב בבהלה ובאבל ) קורע את בגדיו . ) ב . לפי דבריו של מ ל ישראל , הוא מפחד שהפנייה של מ ל אר אליו היא רק תיר ו על מנת לפגוע במ ל ישראל . . 9 תשובה לשאלה 8 א : הנערה הציעה להפנות את נע מ לנביא מישראל . . 1- תשובה לשאלה 8 ב : מ ל אר פנה למ ל ישראל כדי שירפא את נע מ . . 11 תשובה לשאלה 8 ג : הצעות אפשריות – א . מ ל אר לא מאמי ³ בניס י של נביא י ; ב . זוהי שיחה ב י מלכ י ; ג . בתרבות של מ ל אר , מי שיש לו יכולת ריפוי נסית הוא המ ל . . 12 תשובה לשאלה 9 א : הדמות החדשה שהצטרפה לסיפור היא אלישע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר