עמוד:32

מחקר י מרא י כי הוראה באמצעות קומיקס גורמת למוטיבציה ללמידה , לגירוי , לסקרנות ולהבנה של העלילה . הקומיקס מכיל בבת אחת אלמנט י חזותיי ושפתי י . כ , תלמיד י בעלי סגנונות למידה שונ י יכולי להתמקד בסגנו הלמידה המתא י ל ה . אלמנט י ויזואליי החוזר י על עצמ , כמו דמויות ומקומות , מאפשר י זיהוי לאור העלילה ומקל י על התלמיד במעקב אחר רצ העלילה . הקומיקס מז מ שיפור מיומנויות קריאה – קריאה דמומה , קריאה בקול לפי דמויות , התאמה בי תמונה לטקסט . ובמקרה שלנו - שיפור מיומנות קריאת טקסט מקראי . יש לציי כי הקומיקס הינו כלי עזר המתו ו ומגשר ב י התלמיד לבי הקריאה בטקסט . הוא אינו תחל י לקריאת הטקסט המקראי אלא כגשר בי התלמיד לטקסט . השימוש בקומיקס בהוראה , מאפשר ומעודד יצירה עצמאית של הלומד י משני סוג י : יצירה עצמאית לגמרי ; יצירה המבוססת על משימות סביב הקומיקס הקי י . היצירה העצמאית של הלומד מאפשרת עיצוב ואפי ו מעשי של הסיפור ומרכיביו - מק ו , דמויות , חפצ י ומושג י , מרמה של דמות , ד ר יצירת תמונה ועד לכתיבת רצ סיפור . במקרה שלנו , קומיקס בהשראת הטקסט המקראי , מתאפשר " תרג ו " האפי ו המילולי של אלמנט י בסיפור , לעיצוב ויזואלי של ה . היצירה העצמאית של הלומד מאפשרת לו ליצור רצ סיפור קצר של עלילה , ע התחלה אמצע וס ו , תו ייש ו מושגי רצ בעלילה ואפי ו דמויות . עבודת ההכנה ליצירה עצמאית של הלומד , משכללת את מיומנויות הקריאה והכתיבה . בקריאה : אבחנה בי דברי מספר , דברי הדמויות , תיאור מק ו , אבחנה בי מחשבה לאמירה , אבחנה ב י זמנ י , חלוקת הטקסט לתת-יחידות תו כ . בכתיבה : תרגול של כתיבת משפטי חיווי ושאלה , תרגול כתיבה דיבור ישיר , יצירת רצ סיפורי עצמאי . היצירה המשולבת של התלמיד , בעזרת קומיקס , מאפשרת לתלמיד הזדמנות למילוי פער י בטקסט , פרשנות אישית , חיבור לדמות ולמצב המתואר . בספר הלימוד אנו מציעי , מעת לעת , מילוי של בועות דיבור ומחשבה לדמויות , במקומות שב ה הטקסט המקראי אינו מפרט את המחשבות והאמירות של הדמות , והדמי ו יכול להתחיל לעבוד .... מתו תכנית הלימוד י : "בבית הספר היסודי מוש הדגש על הרצ של המאורעות ועל היסוד הנרטיבי של סיפורי המקרא . מכיוו ³ שלא כל פרקי המקרא נלמד י בכיתה , ישלימו המור י את החסר בסיפור בעל פה " . הקומיקס מאפשר את השלמת החסר - ברמת הבנת רצ הסיפור , וב כ מאפשר התאמה של תכנית הלימוד י למציאות ההוראה בשטח ) הספק החומר ( ברמת הבנה בסיסית של הפרק , ומסייע למורה בהשלמה בעל פה של הסיפור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר