עמוד:31

. 4 ג . הורא ה באמצעות הקומיקס בימינו ספרי הקומיקס אינ רק ספרי שעשוע המתאר י דמויות גיבורי על , אלא ה נתפש י בעול כסוגה ספרותית , המאפשרת דיו מעמיק ורציני בנושא י היסטוריי וחברתיי , בי השאר בשל יכולת להעביר סיפור באמצעות תמונות , עיצוב דמויות ואפי ו " אבטיפוס " של דמויות מייצגות , ודר ² כ לאפשר העברת מידע , ריבוי דעות ועמדות . אחד הספר י שיצר את השינוי הוא ספרו של אמ הקומיקס היהודי , ארט שפיגל מ , ב לניצולי שואה שחי בארה " ב , אשר פרס בשנת 1986 את הספר " עכבר - סיפורו של ניצול " , המתאר את קורות אביו של שפיגל מ בשואה דר סיפור קומיקס . שפיגל מ זכה בשנת 1992 בפרס פוליצר על ספר זה ועל ספר ההמ ש , " כ א החלו צרותי . " בשנת 2--4 פרס שפיגל מ את הספר " בצל המגדל י שאינ " , שנכתב בעקבות אירוע אסו התאומ י בניו-יורק . לדבריו של שפיגל מ הקומיקס דומה לפעולת המוח - " פרצ י קטנ י של שפה ושל תמונות קצרות . " שימוש בקומיקס לצרכ י לימודיי - חינוכיי השימוש בקומיקס ככלי לחינו ולהוראה צובר ג הוא תאוצה בשנ י האחרונות בארה " ב , באירופה וביפ . מחקר י מצביע י על כמה יתרונות לשימוש בקומיקס כאמצעי לימוד : הקומיקס מאפשר התמודדות ע נושא י הנתפש י כקש י בזכות ה או פ שבו הקומיקס מתקשר לעולמ של הילדי ומאפשר שיח ולמידה " בגובה העיניי . " הקומיקס מאפשר הצגת ממד אנושי , אישי של הדמויות , ו כ מאפשר הבנה מעמיקה יותר של מצב י בינאישיי בסיפור . אחד הקשיי הידוע י בהוראת מקרא , הוא הקושי השפתי של התלמיד י בקריאת פסוקי המקרא - אוצר המל י הזר , התחביר השונה , סימני הפיסוק השונ י ) טעמי המקרא . ) פעמ י רבות השפה עצמה מהווה מכשול בהבנת הסיפור , בבחינת " שפה זרה , " וא יוצרת רתיעה מקריאת הטקסט המקראי . בספר הלימוד מלכי שמנו דגש רב על ההיבט השפתי . אנו רוא י בהקניית השפה , בשימוש בה , ובהיכרות אתה , ער בפני עצמו . אחת ממטרות הספר היא העשרת המבע הלשוני של הלומד באמצעות הקריאה והכתיבה . זאת , בהלימה להישג נדרש 7 בחינו לשוני " - קריאת טקסטי מ המקורות היהודיי כחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית היהודית ות ו עמידה על ייחו ד הלשוני טקסט י מ המקורות היהודיי ה חלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית היהודית . " בהתמודדות ע הטקסט המקראי - מסייע הקומיקס , המשלב את פסוקי המקרא ואת השפה הדבורה , תו הכוונה להתמצאות ולתיוו ב י האיור י לבי הפסוק י הרלוונטיי בתנ . ² " מסייעות ב כ ג משימות הזיהוי וחיל ו הפרט י מתו הטקסט . דגש שפתי נוס בספר הוא אבחנה בי משלבי שפה שונ י - מה ל ההוראה מציע הנחיות ברורות , שפה רהוטה , בגובה העיניי . ביטויי " סלנגיי , "• ע קריצה היתולית , מושמ י בפי ה של דמויות העזר ) ינש ו , עז , עורב . ) עוד ממד של השפה הוא הזמנה לכתיבה . פעמ י רבות הצענו התחלות של תשובות - על מנת להקנות הרגלי כתיבה וארגו תשובה . עוד הצענו כתיבה חופשית , אישית ויצירתית במילוי בועות הקומיקס ובהזמנות ליצירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר