עמוד:30

. 4 ב . ערכ י מנח י בפיתוח הספר א . בהוראת התנ ² " יש הזדמנות להקניית רבד י רב י של ע רכ י תרבותיי - ישראליי ויהודיי , כחלק מהוראת התרבות העברית . השפה , הסיפור י , הדמויות , המקומות - כל אלה יוצר י את התשתית ה אסוציאטיבית-תרבותית בקרב ילד י ובני נוער , הגדל י להיות אזרח י במדינת ישראל . על כ , דגש ייחודי הו ש בספר על עצ הבנת הסיפור כחלק מתהל י ניכוס התנ . ² " כמו כ , הו ש דגש על הממד השפתי ת ו שילוב הקניית מיומנויות מקראיות , ביאורי מיל י והדגשת ניב י וביטויי בשפה העברית . בנוס , הודגש הממד הגאוגרפי , מתו מטרה ליצור זיקה קוגניטיבית ורגשית בי המקומות המתואר י בסיפור המקראי לב י חיי היומי ו של הלומד י ולעודד את ע ר אהבת האר . ב . הקניית ערכ י אישי י וחברתיי - תוכני ספר מלכ י מזמנ י עיסוק בערכי אישיי וחברתיי כאחת , לדוגמה : דוגמה אישית , אחריות , מנהיגות ועוד . בד בבד ע העיסוק בתכנ י , ראינו לנכו לשלב בהיבט י המתודולוגיי של הספר ג ממד ערכי - דהיינו , לעודד לריבוי דעות ולסובלנות , עבודה של תהל י לאו ר ז מ , יצירתיות כע ר . הספר מכו ו ליצירת קשר ב י המקרא לבי העול החווייתי , האינטלקטואלי , התרבותי והערכי של התלמיד י , על מנת להעמיק ולהרחיב את תפישת העצמית ואת תפישת העול הסובב אות . ג . השפה העברית כע ר . מתו תכנית הלימודי במקרא : "לימוד המקרא כחלק מפיתוח הא וריינות - " אוריינות " היא מכלול התנהגויות , תגובות , נורמות וציפיות שיש כלפי שפה כתובה . פיתוח כשירות אוריינית של תלמיד י הוא תחו מרכזי בבית הספר היסודי . תפקיד בית הספר הוא לחש ו בפני התלמיד י מאפייני שוני של טקסט י מסוג י שונ י . אחד מסוגי הטקסט י שיש לחש ו בפני התלמיד י הוא הטקסט המקראי . נקודת המוצא להבנת המקרא היא בבעיות הקיומיות האנושיות והאוניברסליות ובמסר י הרעיוניי שהוא עוסק ב ה . שפת המקור המקראי היא קשה ולכ ³ יש להכ י את הלומד י בשלב י לקראת השגת הדרגה הגבוהה של קריאה עצמאית ומדויקת . עד שיגיעו לדרגה זו יש לסייע לה בקריאת המקרא ובהבנתו " . ח . השוואה בי מקורות - הבנה מעמיקה של הטקסט המקראי , כמו ג חשיבה מסדר גבוה , מחייבת לעת י קרובות השוואה בי טקסט י . יחד ע זאת , נראה כי לעת י הפיזור בי מקורות שונ י מקשה על התלמיד י להבחי בי עיקר לטפל . על כ , לפעמ י הצענו לתלמידי לערו רשימות , ולא טבלאות השוואה , ופעמ י רבות הבאנו ביאור של המקור , ולא פסוק נוס , על מנת שלא להלאות את התלמיד י . במקומות שב ה הזמנו השוואה , הצענו כל י , כמו סימו בצבעי של מיל י ורעיונות חוזרי ועוד . ) דוגמת - השוואה בי הצהרת כורש המובאת בעזרא א , לבי " גליל כורש " - ממצא ארכיאולוגי - תו שימת דגש על הקטגוריות להשוואה ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר