עמוד:29

תוצרי ודרכי הערכה חלק מדרכי ההערכה שאנו מציעי ב ספר ה בכתב - כמענה על שאלות ומשימות , חלק ברמת הבנת הנקרא , וחלק בסדר חשיבה גבוה יותר , תלוי באופי המשימה . חלק מדרכי ההערכה ה ביצירה - ציור , איור , כתיבה חופשית ועוד . ג אלה מבטא י הבנה של החומר הנלמד . במשימות אלה , המעודדות חשיבה רוחבית , אי תשובה נכונה או לא נכונה , ועל כ הערכת ³ אינה כ " נכונות " או כ " לא נכונות " אלא כתשובות המבטאות מידת הבנה של דמות , של סיטואציה , של הפסוק י וכדומה . ד ר הערכה נוספת של התלמיד י - על פי מידת ההשתתפות והבעת עמדה המבוססת על בקיאות והיכרות ע הסיפור . הקניית מיומנויות קריאת הטקסט המ קראי קריאת הטקסט המקראי שונה מקריאת טקסט עברי רגיל , ולכ ³ מצריכה הקניית מיומנויות ייחודיות : א . התמצאות - מציאת מראי מק ו ) שימוש בגימטריה . ) מקובל לסמ ³ פרק י באותיות ופסוק י במספר י , וזאת א הדרישה של תכנית הלימוד י . על מנת להקל את ההתמצאות , שילבנו את הפסוק י בקומיקס , ת ו צי ו מספרי הפסוק י . ב . טעמי המקרא - תכנית הלימוד י מבקשת להקנות שני י מטעמי מקרא . האחד - ס ו פסוק סילוק" ( . )" השני – " אתחנתא . " מתו הנחה שמיומנות זיהוי הטע " ס ו פסוק " - וזיהוי תיח ו הפסוק - נרכשו בשלב מוקד יותר , בחרנו להתמקד בהקניית הטע " אתנחתא " כאמצעי לשיפור הקריאה וההבנה . ג . ביאורי מילי - אוצר המיל י המקראי שונה מאוצר המיל י המודרני , ומהמשלב הלשוני של תלמידי כיתה ה . שילוב הביאור י בשולי הספר מאפשר קריאה שוטפת . אפשר להיעזר בביאור י כהכנה לקריאת הפסוק י , ברצ קריאת הפסוק י , או כהכוונה לשימוש אישי של התלמיד י . ד . זיהוי פער י בטקסט - פעמ י רבות הטקסט המקראי אינו חו ש הכול - רגשות , אירוע י , הסבר י . הפער י בטקסט מזמנ י השלמה ומאפשר י לדמיו לפרוח . הקומיקס הוא כלי עזר לזיהוי הפער י ולמילוי הפער י . ה . פרשנות - בשונה מביאורי מיל י , פרשנ י מזה י קושי בפסוק - לשוני , ערכי , אמוני - ומציעי לו הסבר י על פי תפישת עולמ . בספר אנו מציעי היכרות ע פירוש י . מרבית הפירוש י נמצא י במדרי למורה , לשיקול דעתו של המורה . ו . זיהוי חזרות ומיל י מנחות - דרכו של הטקסט המקראי להדגיש רעיו מסו י היא באמצעות חזרות ומיל י מנחות . בספר אפשר למצוא הקניה של המושג והפניה של המורה לאיתור מיל י מנחות , והעיקר - משמעו ת . ז . " מושג י מקראיי - " בתהלי הלמידה המצטבר של פרקי התנ ² " נתקל התלמיד במושג י החוזרי על עצמ . בתחילה ה נרכש י , ובהמ ש הלמידה ה הופכ י להיות שימושי י . בספר זה הדגשנו כמה מושג י מרכזיי , הנובע י מת ו רצ הפרק י - " סיבתיות כפולה , " " גמול לדורות , " " גמול אישי " ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר