עמוד:28

רמות חשיבה ראשית יש לצי י כי א י קשר ב י סגנונות הלמידה השונ י לב י פיתוח רמות החשיבה . בכל אחת מדרכי הלמידה וסגנונות הלמידה אפשר וכדאי לפתח רמות שונות של חשיבה . ביצוע ה משימות השונות דורש כישורי חשיבה שונ י , וברמות שונות : - יש פעילויות הדורשות כישורי חשיבה פשוט י , כגו הפקת מידע בסיסי מ ה פסוק המקראי . לעת י סוג זה של פעילויות הוא הסע י הראשו של פעילות הכו ללת סעיפ י נוספ י . ע זאת חשוב לזכור של שאלות התומכות בהבנת הנקרא בטקסט יש חשיבות גדולה , ש כ ה מאפשרות ביצוע ³ של מטלות הדורשות כישורי חשיבה גבוה י יותר . כדאי להיות ער י למקרי ש ב ה יש צור במ ת " פיגומ י " לתלמיד י . אפשר לעשות זאת באמצע י שונ י , לדוגמה : ניהו ל דושיח ע התלמיד י , במטרה להביא ל כ שיבינו את מה שקראו בטקסט . - יש פעילויות מורכבות קצת יותר , הדורשות איס ו מידע ו ייצוגו מחדש בצורה שונה - בטבלה , בתמונה , בכתיבה , בסיכ ו וכדומה . - בנוס יש בספר הלימוד פעילויות מורכבות , המצריכות כישורי חשיבה גבוה י , לדוגמה : השוואה , איס ו נתונ י לטובת הסקת מסקנות , כתיבת כותרות וסיכ ו , הצגת טיע ו , ניסוח או הבעת עמדה וכ נימוקה וביסוסה , ניתוח יתרונות וחסרונות ועוד . - פעילות הדי ו בכיתה היא פעילות שבבסיסה שאלה פתוחה , המזמנת ריבוי דעות או הצפת נושא י לדיו בכיתה , מת ו מטרה לאפשר הפריה הדדית ברעיונות ובעמדות השונות . הדי ו בכיתה יכול להתקיי לפני לימוד הפרק - כגירוי להצפת שאלות , או כפעילות סיכ ו - ככלי להסקת מסקנות ולבניית טיעונ י . אפשרות נוספת היא דיו בכיתה במהל רצ קריאת הסיפור - ככלי להשהיה וליצירת מתח . רלוונטיות הא סיפורי המקרא יכול י להיות רלוונטיי לתלמידי כיתה ו , בחינו הממלכתי , במדינת ישראל במאה ה- ? 21 הא מושגי כמו " פול ח , " " בית מקדש " "מלוכה " ה מושג י המדבר י ללב התלמיד י ? הנחת היסוד היא כי רלוונטיות הופכת את הלמידה למשמעותית . הנחת יסוד נוספת היא כי הרלוונטיות יכולה לבוא לידי מימוש ה ברובד הקוגניטיבי ו ה ברובד הרגשי . היינו , ג א עול הי ו - י ו של התלמיד י אינו כולל מושג י כמו " מלוכה " ו " פול ח " , אפשר להפו את הלמידה למשמעותית ולרלוונטית : - רלוונטיות קוגניטיבית - יצירת אתגר ועניי ³ מחשבתי , המאפשר י התמודדות , למידה ותחושת הישג . - רלוונטיות רגשית - יצירת קישור וזיקה לעולמו הרגשי של התלמיד : ערכ י , דילמות , עמדות , מאפייני דמות , הזמנה ליצירה ועוד . דוגמת הנושא " אחריות וגורל " המטופל במגילת אסתר , או אחריות חברתית , במגילת רות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר