עמוד:27

במציאות הבית-ספרית . להבאת כל פרקי הלימוד בספר אחד יש סיבות נוספות : סיבה מקראית - מחקרית - שלפיה א י הפרדה ב י ספר " מלכ י א " לבי ספר " מלכ י ב " , אלא ה ספר אחד שחלוקתו לשני חלק י היא חלוקה טכנית בלבד . סיבה דידקטית - מכיוו שתכנית הלימודי דורשת את הוראת מכלול הפרק י , מ הראוי שספר הלימוד יציג לפני הלומד י והמלמד י את ס כל הפרק י כמכלול אחד , כיחידה שלמה אחת . האמצעי השני הוא ההתמקדות במסר י העיקריי של כל אחד מהפרק י . המטרה של הוראת מלכ י בכיתה ו היא להכיר את הסיפור י ולהב י אות , ובפרקי רב י אפשר להגיע לרמת הבנת הסיפור ג ללא העמקה יתרה בפרט י . העמקה זו היא לעת י בבחינת " מרוב פסוק י לא רוא י את הפרק . " האמצעי השלישי הוא הצגת העלילה באמצעות איורי הקומיקס . הצגה זו יכולה להיות אמצעי יעיל ) וחסכוני בז מ ) ... להבנת העלילה של הפרק י . התייחסות ל נת בי התל מידי ההתייחסות לש נ ת ב י התלמיד י באה לידי ביטוי בספר מלכ י במ ת כל י ואמצעי המאפשר י הפעלת דרכי הוראה מגונות , המיועדות ללומד י השונ י : לתלמיד י בעלי לקויות למידה , לתלמיד י שסגנו ³ הלמידה של ה הוא ויזואלי , לתלמיד י הנסמכי על חשיבה דדוקטיבית ) מהכלל אל הפרט ( , לתלמיד י הנסמכ י על חשיבה אינדוקטיבית ) מהפרט אל הכלל , ) ולתלמיד י הזקוקי ללמידה פעילה , שבה ה דומיננטי י בדיאלוג ע הטקסט ) משימות " הזמנה ליצירה . )" להבדיל ממשימות אחרות , במשימות ההזמנה ליצירה אי תשובה אחת נכונה אלא הזדמנות לביטוי אישי ת ו קי ו דיאלוג אקטיבי ע הטקסט - אפשרות להביע עמדה ולחוות אחרת את הסיפור . לתלמיד י הזקוקי לעוגנ י ברור י , לאמירות ברורות , במה ל רצ ההוראה - הדגשנו סיכומי ביניי , שב ה אי הפעלה או משימה אלא אמירה שהיא בבחינת " יישור קו " ע כלל הלומד י . ג שילוב איורי הקומיקס בספר מאפשר למידה בקצב אישי ואפשרות לחזרה על הפרק או להכנת הפרק בבית . מענה אחר לשונות הוא הגיוו ³ שהספר מז מ בדרכי ההוראה . ארגו התכנ י בספר הלימוד , ודר ² הצגת , מאפשר י למורה לתכ נ ולבצע עבודה עצמית של יחיד י , עבודה ב קבוצות ועבודה במליאת הכיתה . קיי היצע רחב של פעילויות מגונות בספר ובמדרי למורה . וע זאת , חשוב להדגיש : אי כל כוונה שהתלמיד י יבצעו את כו ל ! אנו ממליצ י שהתלמיד י יבצעו רק חלק מהפעילויות , לפי שיקול דעתו של המורה . ההיצע של הפעילויות נועד לאפשר בחירה . אנו מאמינ י שקיומו של היצע רב ומ ג ו כזה יאפשר לכ את הגמישות ה חשובה כל כ בתהל י ההוראה - הגמישות " לתפור " תכניות לימוד שונות לתלמיד י השונ י , וב כ להיענות לצורכי הלמידה וההוראה בכיתה ההטרוגנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר