עמוד:26

. 4 א . עקרונות דידקטיי בפיתוח הספר תכנ ו הלימודי - התמודדות ע הספק החומר המציאות מכתיבה לעת י סדר שונה מ המתוכ נ , ולעת י לא מספיק י לסיי ללמד את כל הפרק י הנדרש י בכיתה ו . ספר הלימוד תנ " ² לכיתה ו מציע אמצעי שונ י להתמודדות ע בעיית ההספק . האמצעי הראשו הוא לכאורה טכני - הכללת כל הפרק י הנ דרש י על פי תכנית הלימודי לכיתה ו בספר אחד , למרות שבתנ ² " עצמו מדובר בספר י שונ י ) מלכ י א , מלכ י ב , מגילת אסתר , מגילת רות , ספר יונה ותהיל י . ) אמצעי זה מאפשר היכרות של הלומד ע התכנית השנתית . אמצעי זה א מקל על המורה לתכ נ את ההוראה לאו ר שנת הלימוד י בהתחשב . 4 רציונאל הפיתוח - דידקטיקה , ערכי , קומיקס ... בספר הלימוד מלכי ישנה התייחסות למשמעות הניבי ברצ הוראת הפרק , ובנוס הספר מציע את הפינה " משפט י לדר , " ² המופיעה בסיומ של חלק מ הפרק י . בפינה זו מודגש י הניב י והביטוי י המומלצ י ללמידה בע " פ . ג איורי הקומיקס מלוי בציטוט י חשוב י מ הפסוק י , ולעת י הניב י מופיע י בדיאלוג י בי הדמויות המאוירות . להכיר את רצ השתלשלות האירוע י שבסיפור י . לטובת השגת יעד זה , אנו מציעי כמה אפיקי הוראה : - הבסיסי - קריאת הפרק י מתו התנ . ² " - הבאת העלילה באמצעות איורי הקומיקס , ויצירת קישור בי הקומיקס לבי הטקסט המקראי באמצעות הפסוק י המצוטט י בראש כל " משבצת " קומיקס . - הבאת רצ הסיפור על פי החלק של ההצעות להוראה והחלוקה ליחידות-משנה . חלוקה זאת מאפשרת לערו סיכומי ביניי בי חלקי העלילה השונ י . להכיר את הדמויות ואת האירוע י המרכזי י הכלול י בחומר הלימוד , ואת מקומות התרחשות , באמצעות מפה . כאמור , ההצעות להוראה מאפשרות היכרות ע הדמויות , ע האירוע י וע שי ו האירוע י למיקומ הגאוגרפי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר