עמוד:25

. 3 ב . יעדי ההתמצאות במקרא תכנית הלימוד י במקרא מגדירה כמה יעד י הקשור י בהתמצאות של תלמידי בית הספר היסודי במקרא . נפרט יעד י אלה : לדעת לצטט ביטויי ופסוקי נבחר י . לכל נושא ולכל ספר מ המקרא הנלמד י בביה " ס היסודי , צורפה רשימה של ניב י , ביטויי וקטע י לבקיאות ) יש שקטע י סומנו על ידי מיל י פותחות ומסיימות . ) הרשימה תסייע למור י לבחור ביטוי י , קטעי פסוק י או פסוק י מרכזיי לעניי ³ הנלמד . על בסיס היעד הזה והיעד הבא הגדרנו את פינת " משפט י לדר " ² שתפורט לה ל . לדעת לזהות את ההקשר שממנו נשאבו הביטוי י והפסוקי . כ , לדוגמה , התלמיד י מתבקש י להציג נימוק י המתייחס י למורכבות יחסו של המספר המקראי כלפי פעולות ירב ע ) מלכ י א יב ( , אשר מצד אחד פעל לפי הנחיות הנביא אחיה השילוני וביסס ממלכה חדשה , ומצד שני המספר המקראי מציג את פעולותיו כחטא . התעכבנו על הכינוי ההדדי בו מכנ י אליהו ואחאב אחד את השני : "עוכר ישראל " ) מלכ י א יח ( המלמד על האופ בו כל אחד מהצדד י רואה את עצמו כצודק - ומדוע . הצגנו את הדילמה הפוליטית של הנאמנות , בה שרוי יהויק י , מ ל יהודה ) מלכ י ב כד ( ועוד . להכיר את החברה המקראית ואת השינויי שחלו בה מבחינת מבנה המשפחה והשבט , הממלכה ומוסדותיה , החוק והמנהג . אחד ההיבט י המובהק י להדגמת השינויי שחלו בחברה המקראית המתוארת בספר מלכ י , הוא יחסה של החברה לחוקי ספר התורה ולספר התורה . ספר התורה עצמו , כפי שני ת להסיק מהשתלשלות האירוע י במלכ י א כא - כג - נראה כי נשכח ונזנח בתקופת המ ל מנשה , והיה צור פיזי ממש למצוא אותו , בתקופת המ ל יאשיהו . אול עוד הרבה לפני כ - נראה כי שתי החברות , ממלכת ישראל וממלכת יהודה , הולכות ומתרחקות מחוקי התורה - ה בהקשר של חוקי הפולח והאמונה , ו ה בהקשר של החוק י המוסרי י . לפי המתואר בספר מלכי - המלכ י , העומד י בראש הממלכות , ה המוביל י את הע ומסיט י אותו מדר ² התורה . דוגמה להתרחקות של הע מחוקי התורה ני ת למצוא בדברי הביקורת של ירמיהו הנביא , העומד בפתח בית המקדש ואומר : " ה ה • טח י לכ על ברי ה קר לבל י העיל : הגנב רצח ונא וה בע ל קר וק ר ל על והל חרי אלה י אחר י א ר לא ידע : באת ועמד לפני ית ה ה א ר נקרא מי עליו ואמר נ ל נ למע עש ת את ל ה עב ת הא ה " : ) ירמיה פרק ז פס ' . ) 1--8 דוגמה מכיוו אחר - היא חיי הקהילה היהודית בפרס , המתואר י במגילת אסתר . אחד מהיבטיו המיוחד י של הסיפור , הוא שהוא מספר את סיפורה של הקהילה היהודית בגלות ) בפרס . ) ש נראה , כי הקהילה היהודית , בד בבד ע השתלבותה בפרס , שומרת על ייחודה כקהילה יהודית - בתודעה , באמונה ובמעשה . התייחסות להיעדר שמו של ה ' במגילה , אפשר לקרוא בחוברת לתלמיד בעמ ' . 249

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר