עמוד:22

. 3 ג . מבוא תוכני ל תהל י מהו ספר תהל י ספר תהל י נמצא בתנ ² " בקוב " כתוב י " והוא כולל 15- מזמור י . מזמור י רב י בספר מיוחס י לדוד המ ל וכותרת היא " לדוד . " ל כ , על פי המסורת , מקובל לראות בדוד המ ל את מחבר ספר תהיל י . ואול , נראה שהמזמור י נכתבו בידי מחבר י שונ י ובמ ש זמ רב : מקצ ת מזמור י עתיק י מאוד , מקצת משלהי ימיה של ממלכת יהודה , ורב י אחר י חוברו בתקופת הגלות ובימי בית שני . המזמור י שכונסו בספר תהיל י ה אוס של תפילות עתיקות , שהופנו אל האל . את חל ק שרו או קראו הכוהנ י והלויי כחלק מעבודת ה ' בבית המקדש . ג . התכתבות ע כתוב י מקראיי ) ב י-טקסטואליות ( המספר עושה שימוש מתוחכ ביצירות מקראיות קודמות : . 1 רשעת אנשי נינוה והעונש המאי י עלי ה מקביל י לחטא ול עונ ש של אנשי סדו . בפרשת סד ו מופיע אבר ה כנביא ) בראשית כ , ) 7 המתפלל בעד סד ו ומבקש להצילה מבלי לצפות לחזרה בתשובה של אנשיה . יונה הוא אפוא היפוכו של אבר ה , ש כ הוא אינו מבקש בעד אנשי נינוה , מש ו שהוא מפחד ש ה ישובו מחטאי ה ויינצלו . . 2 יונה כניגודו של משה , המו כ להקריב את חייו א לא ייענה ה ' לתחינתו לסלוח לחטא של בני ישראל ) שמות לב . ) 32 , . 3 יונה הוא ניגודו של אליהו , שאמנ ברח א הוא וא לימד קטגוריה על ישראל ) מלכ י א יט , , ) 1- א בסופו של דבר לא סירב לשליחותו לאחר התגלות אלוהיו . . 4 ג נבואת ירמיהו מהדהדת בספר יונה . ירמיהו ג הוא מתנגד לשליחות , אול התנגדותו של ירמיהו משתקפת במחשבותיו בלבד . בפועל , ירמיהו פועל ולא בורח מהשליחות . ד . זמ חיבור ספר יונה בספר מלכ י נזכר נביא ב ש יונה ב אמתי ) מלכ י ב יד , ) 25 , שניבא בימי ירבע ב יואש מל ישראל 75- / 49-79- ( לפנה " ס . ) א כתיבתו של ספר י ונה אינה מיוחסת לימיו של נביא זה . לשונו של הספר מעידה בבירור שנכתב בימי בית שני , בגלל קרבתה המובהקת ללשו הספר י המאוחר י שבמקרא , למקורות הארמיי ולספרות חז " ל . כמו כ , על פי הסיפור עצמו - הספר נתחבר אחרי חורבנה של נינוה בירת אשור 612 ( לפנה " ס , ) שכ המחבר מת ייחס אליה בלשו עבר ) יונה ג . ) 3 , יתרה מ כ , לקחו של הספר , שנע ו בהנחה שנבואת פורענות אינה חייבת להתג ש , מתייחס אמנ ללקח המופיע בספר דבר י , א כאמור הוא מפתח רעיו זה , כלומר - הוא נכתב מאוחר יותר לז מ חיבורו של ספר דבר י . על פי נתונ י אלה , מרבית החוקר י סבו ר י שספר יונה נכתב בימי בית שני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר