עמוד:21

הספר נחת בשאלה רטורית של ה , ' המחדדת את תפישת המחבר בנושא הנבואה : יונה הוא שליח אלוה י הכפ ו לצרכיו האנושיי , המכתיב י לו את תחושותיו ומחשבותיו . על כ הוא אינו רשאי להתווכח ע האל כשווה ע שווה על דרכי הנהגת העול , וודאי שאי הוא רשאי לברוח משליחות שהטיל עליו האל . שאלה נוספת שהצפנו בספר הלימוד לתלמיד היא שאלת " מהימנות " התשובה של אנשי נינוה . ה א הייתה זו תשובה אמיתית וכנה - כפי שטוענ י חלק מחכמי התלמוד הבבלי , או תשובת " רמיות " , שעיקרה תועלתנות על מנת לבטל את הגזירה - כפי שטוענ י חלק מחכמי התלמוד הירושלמי . יש הטוענ י כי ברקע המחלוקת עומד פולמוס של חכמי אר ישראל ע כתות נוצריות , שראו בתשובה הכנה של אנשי נינוה הוכחה לצדקת הגויי . חכמי אר ישראל , שעמדו אל מול כתות אלה , ביקשו לבטל את טענותי ה , ולכ ³ הציגו את תשובת אנשי נינוה כמוגזמת ושקרית . בשיח ע התלמיד י - מעניי לד ו בשתי הגישות ביחס למהימנות התשובה העולות מ הדי ו החז " לי : כיצד עוש י תשובה - במעש י קיצוניי של הפגנת תשובה או באמצעות תיק ו פנימי . המב ח , כפי שהראנו מתו דברי הרמב "• - הוא מב ח התוצאה . במבנה של הסיפור יש שתי קבוצות של " דמויות גויי : "• המלח י ואנשי נינוה . דמויות הגויי שבספר נועדו לה מחיש את טעותו האידיאולוגית של יונה , שכ ה מואר ות באור חיובי באמצעות תבנית של אנלוגיה ניגודית . בניגוד ליונה , שלא חס על נינוה , אלא על אמינותו ) האגו שלו ( - המלח י פועל י על פי מידת הרחמ י ומתקש י להשלי את יונה , ג כשמתברר ל ה שזה רצ ו . 'ה חז " ל א מתאר י כיצד התאמצו המלח י למצוא ד ר להשקיט את ה י מבלי להשלי את יונה , א לשווא : "העלו אותו אצל , וה י הו ל וסוער . הטילוהו עד צווארו , ועמד ה י מזעפו . ומיד העלו אותו אצל , והי הו ל וסוער עלי ה - הטילוהו כולו " ) פרקי דרבי אליעזר . ) 'י מדרש זה מבוסס על התהל י הממוש שעברו המלח י , עד שהטילו את יונה ל י , לפי הצעתו שלו . המלח י גילו אפוא מידה רבה של חסד ואו ר רוח כלפי יונה , ו ג ה ' גילה מידה של רחמ י בשפטו את חזרת בתשובה של אנשי נינוה . בניגוד ל ה , יונה לא מגלה מידה של רחמ י וחמלה . הלעג של המחבר על היעדרה של מידת הרחמ י אצל הנביא מועצ באמצעות תיאור צערו של יונה כלפי ע הקיקיו , ³ שנובע רק מש ו התועלת ) הצל ( שהביא לו עצמו . במובנ י רב י , שתי המגמות - קריאת יונה כסיפור בעל מסר של " תשובה " וקריאת יונה כסיפור בעל מסר על אודות " תפקיד הנביא - " מתלכדות למסר אחד : ה ' הוא הבורא , השולט והשופט , ומכיוו ³ ש כ , רק ה ' יכול להכריע א לרחמ י או לעונש . ל כ , א י ביכולתו של הנביא לקבל החלטות על דעת עצמו - אלא מחובתו למלא את תפקידו כשליח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר