עמוד:20

. 2 ג . מבוא תוכני ספר יונה א . ייחודו של ספר יונה י נה הוא הספר החמישי בספרי " תרי-עשר " , והוא מתייחד ב כ שהוא מגולל סיפור על נביא ולא את נבואותיו של הנביא . גיבור הסיפ ור הוא הנביא י נה ב אמ י , הנזכר בספר מלכ י ) מלכ י ב ' יד ) 25 , כנביא בימי המ ל ירבע ב יואש ) ירבע השני . ) ע זאת , ספר יונה אינו ספר היסטורי ה מ תאר את קורותיה של דמות ) הנביא יונה ( , או את תולדותיה של עיר ) נינוה בירת אשור . ) חוקר י משער י שההתייחסות ליונה הנביא כמי שמופיע בספר מלכ י היא ספרותית בלבד , ו מטרתה לשוות ממד אותנטי לספר . במיל י אחרות , הדמויות , המק ו וההתרחשו יות בספר יונה אינ אלא אמצעי למסירת הלקח שהמספר מבקש ללמד את קוראיו . ב . מטרותיו ומסריו של ספר יונה מקובל להניח שמטרת הספר היא ללמד את קוראיו מה ו כוחה של תשובה , שהרי כששבו אנשי נינוה מחטא ) ג - ) 8 , ה ' לא קיי את גזירתו להפו את העיר . ) 1- ( כיו ו שנושא התשובה שולט בספר , ספר יונה נקרא כהפטרה במנחה של י ו הכיפורי . בצד רעי ו התשובה , לספר מגמה נוספת : דיו במהות תפקיד הנביא כשליח האל . יונה ברח משליחותו , מש ו שלא הסכ י ע דרכו של ה ' להנהיג בעול את מידת הרחמ י והתנגד לאפשרות של ביטול הענישה בעקבות הסליחה . כיצד ייתכ שנביא בורח משליחותו ? פרשנ י רב י דנו בשאלה ) תשובות רבות מביא פרופ ' אוריאל סימו במבוא לספר יונה מקרא ישראל , ע עובד , ישראל , תש . ) ³ " ג בספר לתלמיד הצגנו שאלה זו , בצד שאלה נוספת , המקבלת מענה מפי יונה בפרק ג : מדוע ברח יונה מלפני ה ?' דווקא מש ו שיונה ידע שה ' הוא בעל תכונות של חסד , יונה ניסה להתחמק מהשליחות . לפי גישתו של יונה , על העול להתנהל לפי מידת הדי , ועל החוטא לקבל את עונשו . בעול שאינו פועל כ - יונה לא רוצה לחיות . נבואת החורב של יונה השיגה את מטרתה - כ ני ת ללמוד מהרו ש שהותירה ומהשינוי בהתנהגות של אנשי נינוה . אול לא ל כ ייחל יונה . 5 המבוא מבוסס על : י ' זקובי " על יונה , " עול התנ , ² " תרי עשר , הוצאת דברי הימ י , מהדורת תשס " א פרופ ' אוריאל סימו , מקרא לישראל על יונה , הוצאת ע עובד , תש " ³ המחבר מדגיש אפוא את מעשה החסד של בועז . בועז , שאינו הגואל הקרוב ביותר לרות , פועל לפי מידת החסד ולא לפי מידת הדי . ברור ) על ד ר ההשוואה ע הגואל הקרוב ( , שלא זו בלבד שבועז אינו מחויב לקיי את חוק הגאולה , ובוודאי שלא את חוק הייבו , אלא שאי לו כל רווח כלכלי מקי ו החוק י . יבול האדמה שגאל ישמש כדי לכלכל לא רק את אשתו וצאצאיה , אלא ג את אשת אלימ ל . לפי כ , הגמול על חסד י מופלא י אלה של רות ובועז הוא הצאצא : המ ל דוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר