עמוד:16

מגמת המגילה מגילת רות היא הספר היחיד במקרא שהדמויות המרכזיות בו ה נש י . הסיפור פותח באלימ ל ובניו הנפטר י ומסתיי בהולדת בנ י זכר י , א העלילה כולה עוסקת בשתי נש י . במ ש הדורות עלתה השאלה : מדוע נכללה המגילה בתנ ? ² " אחת התשובות לכ מצביעה ע ל הער החינוכי שלה : " מגילה זו אי בה טומאה ולא טהרה , ולא איסור ולא היתר , ולמה נכתבה ? ללמ ד כמה ש כר טוב לגומלי חסדי " ) רות רבה ב , יד . ) יוס ב מתיתיהו הוא הראשו שראה במוטיב החסד את לב ליבה של המגילה . בסי ו תיאור המגילה הוא כותב : " הוכרחתי לספר מעשה רות זה , כי ברצוני להראות את כוח ) גבורתו ( של אלוה י , שיכול להביא ג אנש י פשוט י לידי גדולה מפוארת , כזו שהעלה אליה את דויד שמוצאו מאנש י כאלה " ) קדמ ' ה , ט , ד . ) לפי תפיסה זו , א על פי שההשגחה פועלת בצנעה , יש לה תפקיד נכבד בעיצוב פני המציאות , וזאת על פי עקר ו החסד . וא כ , החסד , המעש י שלפנ י משורת הד י , ה מוטיב מרכזי במגילה . גיבורת המגילה , ש בועז מכנה אותה " אשת חיל , " היא מופת של אישה צדקת , התומכת כלכלית בחמותה שלא על מנת לקבל שכר . היא דבקה באלוהי ישראל וא נשבעת בשמו , ולבס ו א עושה חסד ע המת י ומקיימת זרע למחלו . ³ ג בועז , שעושה חסד ע רות המלקטת בשדהו , נוטל על עצמו לדאוג לכלכלת ³ של שתי האלמנות וגואל את האלמנה הנוכרייה . הברכה שב ועז נתב ר בה מתגשמת , ורות וב ועז מעמיד י לישראל את המ ל דוד ) ד . ) 22 , 17 , המחבר מאפיי את הדמויות הראשיות בסיפור על ד ר האנלוגיה הניגודית לדמויות המשניות המקבילות לה , וב כ הוא מדגיש את מוטיב החסד . בהתא ל כ , רות דבקה בחמותה ) א , ) 18-14 , בניגוד לערפה שעוזבת את חמותה ושבה אל בית אמה . בו עז עושה חסד ע משפחת אלימ ל , בניגוד לגואל האלמוני המסרב לגאול את אשת המת מתו חשש להשחתת נחלתו ) ד . ) 6 , הרקע החברתי למגילת רות : עזרה לחלש י בחברה חוקי התורה מגדיר י את הנזקקי והחלש י בחברה : גר , יתו , אלמנה ולוי . בחברה המקראית , ההשתייכות לשכבות החלשות בחברה הייתה קשורה קשר אמי בהעדר אפשרות להחזיק בנחלה . הגר , הית ו , האלמנה והלוי לא היו רשא י או יכול י להחזיק בנחלה : - הגר היה אד שהיגר אל המדינה במטרה להשתקע בה , א הוא לא היה בעל נחלה באר שהיגר אליה . - הנחלות היו שייכות לבתי האב , למשפחות המורחבות , ולכ אישה שהתאלמנה ולא נישאה מחדש למישהו מבית האב של בעלה הייתה עלולה להישאר ללא נחלה . - הלוי לא זכה לנחלה מפני שהוקדש למלאכת הפול ח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר