עמוד:15

. 3 החיבור נעדר עריכה ד ויטרונומיסטית = ( ברוח ספר דבר י ( המאפיינת את כל הספר י ההיסטוריוגרפיי , א ניכר במחבר המגילה שהוא מכיר עריכה זו 2 . המגילה נכתב ה אפוא לאחר שקיעתה של האסכולה הדויטרונומיסטית , בימי בית שני . . 4 החוק והמנהג במגילה מצביע י על ניסיו נות לשלב בה חוק י שונ י המופיע י בתורה , בבחינת מדרש לחוק י אלה ) ייב ו , גאולה , חליצה ( . . 5 המגילה מתאפיינת בציטוט י רב י מהספרות המקראית , דבר ה מצביע על היכרות ע ספרות זו , ומכ א ג על כתיבה מאוחרת 3 . מטרת המגילה בהתא לגישה שלפיה המגילה נכתבה בימי בית שני , חוקר י רב י סבור י שיש להב י את המגילה על רקע המאבק שאפיי את תקופת בית שני בתופעת הנישואי לנש י נוכריות ) עזרא ט-י ; נחמיה י , 31-29 , יג ) 27-23 , ההתייחסות הנרחבת לתופעה זו מעידה על כ , שהיו רב י שהתנגדו לגירוש הנש י הנוכריות . ואמנ , היחיד במגיל ת רות שאולי אינו שו ת ל תפיסה זו הוא פלוני אלמוני . הגואל הקרוב מתחמק מלשאת את רות המואבייה בנימוק המעורפל " : פ אשחית את נחלתי " ) ד , ) 6 , הוא ג היחיד שאי לו ש בסיפור , כלומר שמו נמחק . בהקשר זה , מגילת רות שימשה יסוד לפירוש שהציעו חז " ל לפסוק " : לא יבא ע ני מבי קהל ה ' ר ע ירי לאיבא לה קהל ה ' עד על " ) דברי כג . ) 4 פסוק זה , שמצוטט בנחמיה ) יג ) 1 , כהצדקה לדרישה להבדיל כל ב נכר מישראל - נדחה על ידי המגילה . דחייה גורפת של נש י על פי מוצ א יכולה הי יתה - לפי סיפור המגילה - למנוע את לידת דוד המ ל ... ג ההלכה לעניי ³ זה , נדרשה לפי המגילה : ההלכה קובעת , ברוח מדרש המגילה , כי ה חוק בדבר י חל על גבר י בלבד , והוא מתיר נישואי לנש י מואביות ועמוניות : " עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית " ) תלמוד ירושלמי פרק ח הלכה ג . ) 2 הביטוי הדויטרונומיסטי " ויהי בימי שפט השפטים " ) רות א א ( , כמו גם המונח הדויטרונומיסטי " שופטים , " כמונח המציין את מנהיגי התקופה , מעידים על היכרות עם כתובים דוי טרונומיסטיים מובהקים . 3 תולדות פרץ ; האמהות רחל ולאה ) ד , 11 , השוו בראשית יב 1 , ורות ב . ) 11 , הכתוב בשמואל א א , 8 טבע חותמו על רות ד , , 15 ושמואל א ט 9 , ומשתקף ברות ד . 7 , רשימת היחס בדברי הימים א ב משוקעת בחלקה ברות ד . 22-18 , המעשה הנאצל של רות המואבייה בגורן ב ועז ) פרק ג ( מקביל לה תנהגותן הבלתי מכובדת של בנות לוט באביהן ) בראשית יט , . ) 38-3- סיפור עבד אברהם בבית לבן נתן אף הוא אותותיו במגילה ) השוו רות ב 9-3 , עם בראשית כד , 14-13 , רות ב , 1- ו בראשית כד , 27 , רות ד 5 , ובראשית כד . ) 49 , וכמובן , התייחסות לחוק הכהני המאוחר בענייני ייבום וגאולה ) ויקרא כה , 25 , בדברים כה . ) 1--5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר