עמוד:11

הממלכה . חורב ירושל י התרחש בתקופת המ ל האחרו של יהודה , צדקיהו 586 ( לפסה " נ ( , א זאת כעונש על חטאי ו של מנשה , שחי כמה דורות לפניו 642-697 (( לפסה " נ . ) בתקופה מאוחר ת יותר נדחתה גישה זו של מחבר ספר מלכ י על ידי חוג י מסוימ י . לאחר חורב ירושל י , בימי הבית השני , נכתבו שוב קורות יו של ע ישראל , א הפע מתו השקפת עול שונה לחלוטי . הספר ההיסטוריוגרפי השני הוא ספר דברי הימי . מחבר ו של ספר דברי הימ י הושפע מאוד מספר מלכ י וא העתיק קטע י גדול י מספרו . ו אול מחבר דברי הימ י כותב את ההיסטוריה מתו השקפה של גמול אישי : "איש בחטאו יומת . " המ ל שחטא הוא המל שנענש . תפיסה ז את חוללה שינויי משמעותיי בתיאור האירוע י ההיסטוריי , ועוררה שאלה : הא בני ה ע קיבלו עונש על חטאי ה או על חטאי אבותי ה .. . ? כ , למשל , צדקיהו , מלכה האחרו ³ של ממלכת יהודה , הוא שנחשב בדברי הימי למ ל הא ש בחורב ירושל י , בעוד שמנשה מנוקה מכל אשמה . הבדל נוס בי שני הספר י , ספר מלכ י וספר דברי הימ י , הוא בנטייה הפוליטית : אמנ שני הספר י מזוהי ע ממלכת יהודה בכלל , וע בית דוד בפרט , א מחבר דברי הימ י ת מ באו פ בולט וקיצוני יותר בבית דוד . נטייה ז את השפיעה על הדר ² שבה תיאר את המאורעות בתקופת המלוכה : מתנגדי בית דוד תוארו תמיד באופ שלילי , וכל מה שקשור בישראל הצפונית נחשב אוטומטי ת כבלתי ראוי . כ , למשל , פרשת מפעלי ירובע , המתארת את הקמת המוסדות של ממלכת ישראל , תוארה בספר מלכ י כפרשת חטאי ירובע , א בספר דברי הימ י היא כלל לא הוזכרה , מש ו שממלכת ישראל נחשב ה בעיני מחבר דברי הימ י כממלכה לא חוקית . הבסיס להשקפת עולמו של ההיסטורי ו של ספר מלכ י הוא ספר דבר י . בהתא לכתוב ב ספר דבר י מבקש ההיסטוריו ³ של ספר מלכ י להנחיל לקוראיו שלושה עקרונות מרכזיי : א . ריכוז ה פול ח – לפי ספר דבר י , יש רק מק ו חוקי אחד שראוי לעבוד בו את ה' , והוא בית המקדש בירושל י . על כ כל מקומות הפול ח ) הבמות , המזבחות ( שמח ו לירושל י , נחשב י אינ חוקיי . ב . אל מופשט – לאלוה י א י דמות , ל כ רק שמו שוכ בבית המקדש . לפי כ אסור לעבוד את האל באמצע י גשמיי כג ו עגל ומסכה ) פסל יצוק ( או מצבה ) אב גדולה שנחשבה למושב האל . ) ג . מונותאי ז - ההיסטורי ו מאמי ³ שלישראל יש אל אחד , ולכ אסור לעבוד לאלוהי אחרי = ( ריבוי אל י , פוליתאי ז ( בכלל , ואסור לעבוד לאל י אחר י יחד ע עבודת ה ' ) סינקרטי ז ( בפרט . כדי לבצע עיקרו זה נדרש י המלכ י לבצע " טיהור פול ח , " כלומר , השמדה של הפול ח האלילי . ג עבודה גשמית לה ' ) למשל , עגל הזהב ( , וג פול ח לאלוה י אחר י , נחשב י ל " עבודה זרה " – פול ח לא ראוי ולא חוקי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר