עמוד:8

מפות המפות המובאות בספר מעוצבות ברוח הקומיקס של הספר , א ה מדויקות מבחינה מדעית . לשימוש במפה בשיעורי התנ " ² יש חשיבות רבה , מכמה סיבות : . 1 כפי שכבר ציינו , לרקע הפוליטי ול שינוי י הפוליטיי שהתרחשו בתקופה ש ספר מלכ י מספר עליה יש חשיבות רבה בהבנת ה עלילה של ספר זה . ע א י ל ממ ל כות שכנות היו לשלמה יחסי ח ו חיוביי ) מלכ י א ה , פס ' ; ) 1- כיצד השפיעו הקי רבה לציד ו והנישואי לבת מ ל ציד ו על אמונתו של אחאב , מ ל ישראל ) מלכ י א יז-כא ( ; הבנת ההיבט הגאוגרפי המתלווה לאירוע י אלה , והשימוש במפה לצורכי המחש ת והבנ ת של האירוע י , מאפשר י הבנה מעמיקה יותר של רצ הסיפור ו של התהליכ י רחבי ההק המתרחש י בו . . 2 תלמידי כיתה ו כבר אמור י לדעת לקרוא מפה ) את מיומנויות המפה מתחיל י ללמוד בשיעורי מולדת וגאוגרפיה בכיתה ג ( . העי ו במפה ואיתור מקומ של האירוע י והמקומות שעלילת הפרק מספרת עלי ה , מעניק י משמעות לשמות הנזכר י בתנ ² " ומסייע י ג ה להמחשת הסיפור התנ " כי . . 3 המפה עשויה לשמש אמצעי ליצירת קשר חיובי לאר ישראל , לנופיה ולאתריה . אתר י , מקומות ואזור י המופיע י בסיפורי ספר מלכ י מ ר י לתלמיד י , א מפני ש ה מצוי י בסביבת מגורי ה וא מפני שנתקלו ב ה בלימודי ה או טיילו אלי ה , דוגמאות : הר הכרמל בסיפור אליהו ) מלכ י א יח , ) באר שבע בסיפור הבריח ה של א ליהו ) מלכ י א יט ( , וכמוב - ירושלי , המככבת לאו ר הספר כולו . אנו רוא י חשיבות רבה ביצירת זיקה בי המפה של א ר ישראל כי ו והמקומות המ ר י לתלמיד מהמציאות של ימינו , לבי אות מקומות עצמ המוזכרי כבר בתקופת התנ " . ² תרבות עברית ואמנות התנ ² " מהווה מקור השראה לאמנ י מתחומי ה אמנות השונ י – האמנות הפלאסטית , השירה , ה פרוזה ועוד . בספר הלימוד מובאות יצירות אמנות שונות הקשורות לחומר הנלמד . הנה כמה דוגמאות להשפעת הטקסט המקראי על התרבות העברית , המובאות בספר הלימוד : - בתיאור הביקור של מלכת שבא ) מלכ י א י ( נעשה שימוש באגדה " שלמה המ ל והדבורה " מתו " אגדות המ ל שלמה " מאת ח " נ ביאליק ) עמ ' 42-41 בספר ( . - בתיאור הנס שעשה אליהו בבית האישה האלמנה מובא השיר " כד הקמח " מאת נעמי שמר ) עמ ' 79 בספר ( . - בתיאור מנהגי השמחה הנהוג י בחג הפור י עקב ניצח ו היהוד י על אויביה מובא י מידע וצילומ י של ה " עדלידע - " קרנבל התחפושות שנוסד בתל אביב בשנת , 1912 וה פ למסורת ישראלית הנהוגה במקומות שונ י בפור י .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר