עמוד:7

ביאור י בשוליי של עמודי ההצעות להוראה מופיע י ביאור י למיל י , לפסוק י ולחלקי פסוק י . רוב הביאור י מתייחסי לפסוק י הקשור י למשימות , חל ק מתייחסי לפסוק י שבכותרותהמשנה , וחל ק מתייחסי לפסוק י המופיע י בקומיקס . לא ביארנו את כל המיל י הקשות , כדי לא להעמיס . בחרנו להתמקד במיל י קשות במיוחד , במיל י שהבנ ת חשובה להבנת ההקשר , ובמיל י שיעשירו את אוצר המיל י ואת השפה הדבורה והכתובה של התלמיד י - מיל י שאפשר להשתמש בה ג בחיי הי ו-י ו שלנו . הרחבה את רוב ההרחבות ) המסומנות באמצעות הינש ו המסביר וגופ שונה ( שילבנו בתו רצ ההוראהלמידה . זאת מתו הנחת יסוד דידקטית-קוגניטיבית , שמה ל השיעור הוא רצ אחד של הוראהלמידה ושל התרחשות , וההרחבות אי נ חלק נפרד ממה ל השיעור אלא נדב משמעותי בהבנה של הנושא או בהעמקה בו . הצעות נוספות להרחבה נרמזות בדברי דמויות העזר – התיש , העורב והינש ו , המובאות ברצ הפרק י , לשימוש בהתא לשיקול הדעת של המורה . משימות חילקנו את המשימות לכמה סוג י : - משימות הקשורות לעבודה צמודה לטקסט המקראי - מציאת ביסוס לתשובה , קישור ב י תכנ י שונ י לבי פסוק י , ועוד . - משימות הזמנה לחקר - משימות שעיק ר איס ו פרטי מידע ויצירת הכללה : השערה , מסקנה , גיבוש עמדה , טיעו ועוד . - הזמנה ליצירה / לכתיבה / לאיור - תו התייחס ת לש נ ת בי הלומד י , לחשיב ת הרלוונטיות של החומר הנלמד וליי ח ד של הטקסט המקראי . משימות אלה מאפשרות מילוי פער י , וב כ ה מגרות ליצירה אישית ולדיאלוג של הקורא ע הטקסט . - משימות לסיכ ו הפרק - המתמקדות בהיבט מסו י או מזמינות ל " מבט על " על הפרק הנלמד . כדי להקל את התקשורת ב י המורה לתלמיד י , מסר נ את המשימות . המשימות לתלמידי מהוות ג חלק מהאמצע י להערכת תהליכי הלמידה . - לדיו ³ בכיתה - משימות שבה התלמיד י נדרש י להביע עמדה על בסיס הידע הנלמד . בסוג המשימות הזה יש חשיבות למיגוו הדעות , לסיעור המוחות ולהפריה ההדדית בכיתה . פרשנות אחת המיומנויות הנדרשות מ " אוריי תנ " ² " היא התמודדות ע פרשנות למקרא . ו ע זאת , לעת י הפרשנות חוסמת וסותמת במהירות רבה מדי את הקשיי בטקסט ולא מאפשרת התמודדות אית , הבנת הקושי והצפת פתרונות אפשריי . זאת ועוד , לעת י הפרשנות מסיטה את הקורא מהטקסט המקורי , ואז נוצר טשטוש בי המקור לבי הפרשנות . על כ , את מרבית הפירוש י הבאנו במדרי ² למורה , ככלי עזר למורה וכהצעה לפעילות ע התלמיד י . במקומות אחר י הבאנו פרשנות וא הזמנו את התלמיד י לחשיבה ביקורתית - עימות ב י שתי פרשנויות או תגובה והתייחסות לפרשנות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר