עמוד:4

שלטו באזור הסהר הפורה . הקשר י הפוליטיי , לעת י של שית ו ולעת י של מאבק , השפיעו על ההיבט י הדתיי -אמוניי בממלכות ישראל ויהודה ועל המהלכ י המדיניי -צבאיי . התהליכ י ההיסטוריי מוצג י בספר ד ר כמה נרטיב י : הנרטיב הדתי - בתקופה שבה המ ל ממלא את פונקציית ההנהגה המרכזית ואילו הנביא הו פ לדמות מייעצת בלבד ) ישעיהו ( ואפילו מתנגדת לד ר השלטו ) אליהו , ירמיהו - ) להתנהגות של המ ל בנושאי דת יש משקל רב , ה כדמות ייצוגית ביחס לע וה כדמות המייצגת את ה ע כלפי האל . למעשה , החל מימי מלכות שלמה , נראה כי מלכי ישראל ויהודה נוטי להיות מושפע י מעמ י שכנ י וה עובד י עבודה זרה ומכניס י אותה לממלכות ש ה מופקד י עליה . ) הדוגמאות המובהקות ל כ בתכנית הלימוד י : אחאב , מ ל ישראל - מלכ י א , יז-כא ; מנשה , מ ל יהודה - מלכי ב , כא . ) המספר המקראי של ספר מלכ י מציג את השתלשלות קורות החור ב של שתי הממלכות כתוצר של התנהגות דתית - פולחני ת ומוסרית - קלוקלת של המלכ י . בהקשר זה יש להתעכב על שני מושג י מרכזיי : . 1 גמול לדורות - שיטת ענישה שלפיה הבנ י נענש י על חטאי אבותי ה ) לדוגמה : מלכ י א יא , פס ' . ) 13-11 כ מסביר המספר המקראי את ההידרדרות של הממלכות ואת " גלגול " הענישה על החטא י מדור לדור , עד לאירוע י ש אות ני ת לתפוס כעונש - גלות ממלכת ישראל לאשור , 721 / 2 לפסה " נ , וחורב וגלות ממלכת יהודה 586 , לפסה " נ . ) זאת בניגוד למחבר ספר דברי הימ י , הנוקט בגישה של גמול אישי . דוגמה מובהקת ל כ נית למצוא בתיאור חטאיו ועונשיו של מנשה , מ ל יהודה - מלכ י ב כא , מול דברי הימ י ב לג ) . . 2 סיבתיות אלוהית - ההסבר שנו ת לאירוע י המספר המקראי , המפרש אות כיישו רצ ו האל ) לדוגמה , מלכ י א יב , פס . ) 15 ' במובנ י רב י , שיאו של התהל י הוא התמודדותה של הקהילה היהודית בגולה ע מצב של אי ו ומשבר , בהיעדר מרכז פולחני -דתי ובהיעדר מנהיגות דתית ברורה , כפי שמתואר במגילת אסתר . הנרטיב ה חברתי-פוליטי . ממלכות ישראל ויהודה נמצאות במרכז אזור גאוגרפי אשר חלו בו שינויי רב י . אמנ ה אי נ ממלכות מרכזיות , ו ה כש ל עצ מ אינ מהוות אי ו ממשי על אשור או על בבל ) ולראיה : כל ניסיונות המרד כשלו ( - אול השינויי הפוליטיי באזור משפיע י עליה מאוד : בחובת תשל ו המיס י , ביחסי המלכ י המשועבד י ע המלכי המשעבד י , בנ יסיונות המרד , במאב ק של מלכי ה על עצמאות ) הושע בממלכת ישראל , חזקיהו בממלכת יהודה ( , בניסיו של המלכ י לתמ ר בי נאמנויות ) יהויק י מל יהודה ( , בהתערבות של האימפריות הכובשות בסדרי השלט ו ו במינוי המלכ י ) יהואחז ויהויק י , מלכי יהודה - עד למינוי הבבלי את גדליהו , שכלל אינו ממשפחת המלוכה , כפקיד הממונה על הנשאר י באר - מלכ י ב , כה . ) המצב הפוליטי -חברתי בא לידי ביטוי ג באופ ה ניהול של הממלכות מבפני . סיפור כר נבות ) מלכ י א , כא ( מלמד על ה התעלמות של אחאב , מ ל ישראל , מהחוק האלוהי , ועל התנהלות לא מוסרית כלפי אזרחיו . בפרק י שאינ בתכנית הלימוד י , מסופר על מלכי יהודה , מנשה ) מלכ י ב , כא ( ויהויק י ) מלכ י ב , כג-כד ( , המתואר י כמלכ י שניהלו מערכת משפט המבוססת על שוחד , על בצע כס , ולא על צדק ומוסר . ביניה שני מלכ י בולטי בממלכת יהודה , חזקיהו ויאשיהו , אשר פעלו למע ריכוז הפולח בירושל י - מעשה שיש לו משמעות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר