עמוד:3

. 1 א . במה נתייחד הספר הזה משא ר הספרי ? שילוב אירי קומיקס - בכל פרק מצגת תחילה עלילת הסיפור באמצעות איורי קומיקס . האיור י מלוי בפסוק י מהתנ . ² " מטרת השימוש בקומיקס היא לסייע בהבנת הפרק ברמה הראשונית - הבנת רצ העלילה של הסיפור . הוראת הפרק באמצעות נושא מאר ג - הניתוח של כל אחד מהפרק י מתמקד במספר מצומ צ של נושא י : עני י מרכזי בעלילה , מושג , דמות , ע ר , מיומנות מקרא ועוד . ההנחה היא שבכל אחד מפרקי מלכ י יש אינספור נושא י לניתוח ולהוראה , אבל מפאת מגבלות הז מ , וג מת ו השאיפה להגיע להבנה מעמיקה ככל האפשר , כדאי להתמקד ולבחור מתוכ את הנושא י החשוב י ביותר והמתאימ י ביותר לגיל הילד י . על כ ויתרנו על נושא י מסוימ י , והרחבנו בנושא י אחר י . וע זאת , במדרי ² למורה מופיעות הצעות מגונות להרחבה , הנתונות לשיקול דעתו של המורה . דיו במסר י המרכזיי של ספר מלכ י התנ " כי - בראיית-על , ספר מלכ י מת אר את התהל י ההיסטורי של התפרקות ההנהגה של ע ישראל , ניתוק הע מאר ישראל והתפזרותו בגלויות השונות ) גלות ישראל לאשור בשנת 721 / 2 לפסה " נ , וגלות יהודה לבבל בשנת 586 לפסה " נ ( . משיא תפארתה של מלכות שלמה , דר פילוג הממלכה לשתי ממלכות ) ישראל ויהודה ( ועד לחורב בית המקדש וגלות יהודה לבבל . זאת בד בבד ע התייחסות לדיאלוג של ממלכת ישראל ) ואחר כ ממלכות ישראל ויהודה ( ע עמי האזור . מיחסי שליטה על עמ י שכנ י ) בתקופת שלמה ( ועד ליחסי שעבוד לאימפריה האשורית ואחר כ לזו הבבלית , אשר . 1 בשער העיר - פתח דבר למורה ספר הלימוד תנ " ² לכיתה ו תח בהתאמה לתכנית לימוד י המעודכנת במקרא , תשע " א . הספר מציע דרכ י להוראת וללמידת פרק י מספר " מלכ י , " מגילת אסתר , מגילת רות , ו כ ספר יונה ושלושה מזמורי תהיל י נבחר י . ו כ המסר י , הרעיונות , המטרות והמושג י המופיע י בתכנית הלימוד י , וזאת בהתאמה לגיל של הילד י ולמשתמע ממנו - תחומי עניי , ידע קוד , שלב התפתחותי בהקשר של שפה ואוצר מיל י ובהקשר י רגשיי ומוסרי י , ועוד . הספר כו לל את כל פרקי הלימוד מהספר י מלכ י א , מלכ י ב , מגילת אסתר , מגילת רות ספר יונה ומזמורי תהל י , המופיע י בתכנית הלימודי לכיתה ו . הספר מושתת על עקרונות מקצוע המקרא ועל התכנ י , המיומנויות והערכ י המופיע י בתכנית הלימוד י המעודכנת להוראת המקרא , התשע " א . המדרי ² למורה שלפניכ נועד לסייע לכ , המור י , בתהלי ההוראה . במדרי ² למורה ובמער ההשתלמויות המלווה את התכנית , תמצאו הצעות רבות לארגו הלמידה ולעיבוד חומרי הלמידה להוראה בכיתה . כ , אנו מקוו י , יהיה המסע הלימודי בי פרקי שמואל חוויה מרתקת לכ ולתלמידיכ . מלבד המבוא - המדרי ² למורה מכיל את ספר הלימוד עצמו , שבשוליו מופיעות הערות והארות למורה . ההערות למורה כוללות העשרה של ידע ) פרשנויות , מדרש י , חקר המקרא ועוד ( , המלצות והצעות להוראה ולהרחבת הדיו , הפניית תשומת הלב לקשיי אפשריי בהוראה ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר