עמוד:2

תוכ העניינ י חלק א - מבוא כללי 34-3 .................................................................................... . 1 בשער העיר - פתח דבר למורה . 1 א . במה נתייחד הספר הזה משאר הספר י ? 1 . ב . "הוראות הפעלה - " מבנה ספר הלימוד לתלמיד . 2 מבוא ות תוכני י . 2 א . מבוא תוכני לספר מלכ י . 2 ב . מבוא תוכני למגילת אסתר . 2 ג . מבוא תוכני למגילת רות . 2 ד . מבוא תוכני לספר יונה . 2 ה . מבוא תוכני לספר תהיל י . 3 תכנית הלימוד י במקרא לבית הספר היסודי . 3 א . מטרות תוכניות וערכיות . 3 ב . יעדי ההתמצאות במקרא . 4 רציונאל הפיתוח - דידקטיקה , ערכ י וקומיקס . 4 א . עקרונות דידקטי י בפיתוח הספר . 4 ב . ערכ י מנח י בפיתוח הספר . 4 ג . הוראה באמצעות הקומיקס . 5 ביבליוגרפיה מומלצת חלק ב - הערות לפרקי הספר 65-35 ................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר