עמוד:17

. 4 רשימת ספרים לעיון איכות הסביבה בישראל בשנות האלפיים , עמרם פרוז'ינין , יונתן גלס , מכון ירושלים לחקר ישראל , המשרד לאיכות הסביבה , 1992 איכות הסביבה הימית , לקט מאמרים , המרכז לאיכות הסביבה , 1995 אל הנגב , אופירה גל , מטח , תש"ס , 2000 אנשים במרחב , פרקים בגיאוגרפיה של אוכלוסיית העולם , אסתר רפ , צביה פיין , מטח , תשנ"ו , 1996 ארץ ישראל במאה העשרים - מיישוב למדינה , גלעדי דן , הוצאת משרד הביטחון בין כפר לפרבר , צורות יישוב חדשות בישראל , לביאה אפלבום , דוד ניומן , המרכז לחקר התישבות כפרית ועירונית , רחובות , 1989 גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל , אבי יונה מיכאל , מוסד ביאליק גיאולוגיה , יסודות ותהליכים , עקיבא פלכסר , אקדמון , בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית , ירושלים , תשנ"ב גיאומורפולוגיה , יצחק שטנר , הוצאת "קריית ספר" בע"מ , ירושלים , 1976 דיוקנה של עלייה , תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר , , 1995-1990 משה סיקרון , אלעזר לשם ( עורכים , ( הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים , תשנ"ח דרך ארץ , אדם וטבע , בעריכת עירית זהרוני , משרד הביטחון ההוצאה לאור , תשמ"ה , 1985 דרך ארץ , עם חי בנופיו , בעריכת עירית זהרוני , משרד הביטחון ההוצאה לאור , תשמ"ג , 1983 האקלים בישראל , תצפיות חקר ויישום , יאיר גולדרייך , הוצאת אוניברסיטת בר-אילן , רמת גן , הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , תשנ"ח , 1998 הגלובליזציה של ישראל , רם אורי , הוצאת רסלינג הדרוזים , נסים דנה , הוצאת אוניברסיטת בר-אילן , רמת גן , תשנ"ט , 1998 היישוב הערבי בישראל , תהליכים גיאוגרפיים , בעריכת דוד גרוסמן ואבינועם מאיר , הוצאת אוניברסיטת בר-אילן , רמת גן ; הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב , באר-שבע ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים הירקון , קובץ מאמרים בהוצאת רשות נחל הירקון , תשנ"ה , 1995 הכפר הערבי ובנותיו , גרוסמן דוד , יד יצחק בן צבי המים בישראל צריכה והפקה , 1998 בעריכת נגה בליץ , דליה שורץ , שרון נוסבוים , מדינת ישראל , משרד התשתיות הלאומיות , נציבות המים , אגף ניהול הצריכה , 2000 הנגב - אדם וסביבה לאורך הדורות , פלג רות ( עורכת , ( יד יצחק בן צבי העלייה הגדולה בשנות החמישים , כשלונו של כור ההיתוך , משה ליסק , מוסד ביאליק , ירושלים , תשנ"ט 1999 הקצאת משאבים לשירותים חברתיים , 2000 בעריכת יעקב קופ , המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל , ירושלים תשס"א , 2000 התנועה הקיבוצית , מידע ומספרים , אברהם פווין , יד טבנקין , 2000 ( יצאו מהדורות נוספות בשנים קודמות ) התעשייה בישראל , משה פלבר , משרד החינוך , התרבות והספורט , מרכז ההסברה / שירות הפירסומים , ירושלים תשנ"ו , 1996 יישובים במרחב , פרקים בגיאוגרפיה של יישובים בעולם , אסתר רפ , איריס שילוני-צביאלי , מטח , תשנ"ט , 1998 ירושלים על המפה , תמונת מצב ומגמות עיקריות , מאיה חושן , מכון ירושלים לחקר ישראל , 2001 ישראל , 2000 שרה ומאיר אהרוני , מקסם בע"מ , תש"ס , 2000 כ"ה שנים לאיחוד העיר , פרקים בגאוגרפיה עירונית של ירושלים , מכון ירושלים לחקר ישראל , 1992 כלכלת ישראל , התפתחות , מאפיינים , מדיניות , ד"ר דן גלעדי , משרד החינוך , התרבות והספורט , מרכז ההסברה / שירות הפירסומים , ירושלים תשנ"ח , 1998 לקסיקון הקיבוץ , אלי אברהמי ( עורך , ( יד טבנקין , תשנ"ח , 1998 מגמות בחברה הישראלית , אפרים יער , זאב שביט ( עורכים , ( האוניברסיטה הפתוחה , תשס"א , 2001 מדריך ישראל החדש - אנציקלופדיה , מסלולי טיול , ספי בן יוסף ( עורך , ( משרד הביטחון הוצאה לאור , כתר הוצאה לאור , 2001 מטבע לצ'ק-פוינט , יהושוע שטאובר , ידיעות אחרונות , ספרי חמד , 2001 מינהל וממשל בעיר החרדית , יוסף שלהב , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים , 1997 מינהל שכונתי , הרעיון והשיטה , שלמה חסון , נילי שחורי , חגית אדיב , מכון ירושלים לחקר ישראל 1995 מנזרי ה'לאורה' במדבר יהודה בתקופה הביזנטית , ריכב רובין , בתוך קתדרה , 23 עמודים 46-25 מסיפורי ארץ אהבתי , ד"ר נאור מרדכי , הוצאת משרד הביטחון מפרח-בר מוגן לצמח בר-תחרות , השפעות התהליכים בסביבה על הקיבוץ , אבי לפידות , לביאה אפלבום , מירה יהודאי , יד טבנקין , תשס"א , 2000 מרוסיה לישראל , זהות ותרבות במעבר , משה ליסק , אלעזר לשם ( עורכים , ( הוצאת הקיבוץ המאוחד , 2001 משאבי המים בישראל , גבירצמן חיים , יד יצחק בן צבי נדידת היבשות , עמיר אידלמן , רוני אלנבלום , נחמה שפרן , החברה להגנת הטבע , תשמ"ו , 1986 נוף מולדתו - מחקרים בג"ג של א"י , בן ארצי יוסי , מאגנס סימני חיים The Worldwatch Institute , 2000 סימני חיים The Worldwatch Institute , 2001 עולים בסערה , העלייה הגדולה וקליטתה בישראל , , 1953-1948 דבורה הכהן , יד יצחק בן צבי , ירושלים , תשנ"ד , 1994 ערביי ישראל בין פטיש לסדן , אורי שטנדל , אקדמון , בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית , ירושלים , תשנ"ב פלורליזם בישראל , מכור היתוך ל"מעורב , "ירושלמי יעקב קופ ( עורך , ( המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל , ירושלים תש"ס , 2000 קרקעות ישראל , התהוותן , טבען ותכונותיהן , שלמה רביקוביץ , הוצאת הקיבוץ המאוחד , תשמ"א רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה , כרך , 29 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , משרד התיירות , ירושלים תשס"א , 2001 תכנון ופיתוח בישראל בשנות , 2000-ה פרופ' אפרת אלישע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר