עמוד:47

להשיג הישגים תרבותיים ולאומיים שזורה בכל תולדות עם ישראל בתנ " ך : היא הוצגה כבר בדברי משה לעם בדברים יב ) פסוקים , ) 11 - 5 שם ניבא משה כי רק לאחר השגת ' מנוחה מאויבים = ( ' שלום ( ניתן יהיה לבנות בית לה ' ' במקום אשר יבחר ;' היא באה לידי ביטוי גם בספר יהושע . י הושע התחיל במפעל ההתיישבות בארץ רק לאחר תום המלחמות והכיבושים ; תפיסה זו מאפיינת גם את ספר שמואל המתאר את ימי מלכותו של דוד . בניית בית המקדש נמנעה מדוד משום שהוא לא השיג את ה ' מנוחה ( ' שמואל ב ' ז , ) 17 - 1 בעוד שלמה מלך בימי שלום ומנוחה ויכול היה להתפנות לבניי ת בית המקדש ) מלכים א ' ה , . ) 19 - 17 שימו לב ששורש שמו של שלמה הוא המילה ' שלום ' ושורש זה נמצא גם בשמה של העיר ירושלים . בימי מלכותו של שלמה שרר שלום בארץ ולכן יכול היה המלך להתמקד בפיתוח הממלכה , בבנייה ובהישגים תרבותיים . זו הסיבה שהוא מתואר כמלך חכם שפיתח קש רי חוץ וקשרי פנים ועסק במפעלי בנייה בכל רחבי הממלכה ונהנה מעושר ומשגשוג . פסוקים : 3 – 1 שלושת הפסוקים הפותחים את תיאור ימי שלמה מוסרים מידע חשוב להבנת ימי שלמה . פסוקים אלה מדגישים כי ' העם מז חים מ ת ' משום שטרם נבנה בית המקדש . עניין זה מהותי לה בנת המשך הפרק - חלום שלמה בבמה בגבעון . באשר לנישואי שלמה עם בת מלך מצרים : בצד העמוד מובא בפני התלמיד מידע היסטורי לפיו מלכי מצרים לא נהגו להשיא את בנותיהם למלכים זרים משום שהדבר נחשב כזלזול בכבודה של מצרים . שאלה 3 בעמוד 196 מתייחסת לעניין זה . המידע ההיסטו רי על נישואי שלמה לבת פרעה במלכים א ' פרק ג מעלה שתי מסקנות אפשריות : א . אם מלכי מצרים לא נהגו להשיא את בנותיהן לשליטים זרים וספר מלכים מדווח כי שלמה נשא לאישה את בת מלך מצרים - ניתן להסיק ששלמה היה מלך גדול וחשוב במיוחד ועל כן היה יוצא דופן . ב . שלמה לא נש א לאישה את בת מלך מצרים ומחבר הספר הוסיף ידיעה זו כדי לפאר את כבודו של שלמה ולהציגו כמלך גדול וחשוב . כדאי להבהיר לתלמידים שמחבר ספר מלכים תיאר את ההיסטוריה כפי שהוא ראה אותה והבין אותה ולכן זוהי אפשרות סבירה . אפשר גם להרחיב ולהסביר שניתן להציג את ההיסטוריה בדרכים שונות ומזוויות ראייה שונות ולתאר את אותו אירוע בצורה שונה לחלוטין . התלמידים ייתקלו ב פן זה של הכתיבה ההיסטורית גם בהמשך לימודיהם בספר מלכים א ' ) למשל , בסיפורי אחאב . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר