עמוד:א48

ונדבה . ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום . כשנים הטובות לברכה . כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים . ברוך אתה יהוה , מברך השנים . בקשות על הכלל : קיבוץ גלויות תקע בשופר גדול לחרותנו , ושא נס לקבץ גליותינו , וקבצנו מהרה יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו . ברוך אתה יהוה , מקבץ נדחי עמו ישראל . השבת המשפט השיבה שופטינו כבראשונה , ויועצינו כבתחלה . והסר ממנו יגון ואנחה , ומלך עלינו מהרה אתה יהוה לבדך , בחסד וברחמים , בצדק ובמשפט . ברוך אתה יוהוווהו מלך אוהב צדקה ומשפט ברכת המינים למינים ולמלשינים אל תהי תקוה , וכל הזדים כרגע יאבדו , וכל-אויביך וכלשונאיך מהרה יכרתו , ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותכלם ותכניעם במהרה בימינו . ברוך אתה יהוה , שובר אויבים ומכניע זדים ( נ"א : מינים ) . גמול לצדיקים : על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ( ועל זקניהם ) ועל פלטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו , יהמו נא רחמיך יהוה אלהינו , ותן שכר טוב לכל-הבוטחים בשמך באמת , ושים חלקנו עמהם , ולעולם לא נבוש כי-בך בטחנו , ועל חסדך הגדול באמת נשעננו . ברוך אתה יוהוווהו , משען ומבטח לצדיקים . בניין ירושלים : תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דברת , וכסא דוד עבדך , מהרה בתוכה תכין , ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו . ברוך אתה יהוה , בונה ירושלים . הגעת המשיח : את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח , וקרנו תרום בישועתך . כי לישועתך קוינו ( וצפינו ) כל-היום . ברוך אתה יהוה , מצמיח קרן ישועה . בקשת קבלת התפילה שמע קולנו יהוה אלהינו , אב הרחמן רחם עלינו , וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו , כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה , ומלפניך מלכנו , ריקם אל-תשיבנו . חננו ועננו ושמע תפלתנו כי אתה שומע תפלת כל פה , ברוך אתה יהוה , שומע תפלה . ברכת העבודה : רצה יהוה אלהינו בעמך ישראל , ולתפלתם שעה , והשב העבודה לדביר ביתך , ואשי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון , ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך . ואתה , ברחמיך הרבים , תחפץ בנו ותרצנו . ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים . ברוך אתה יהוה , המחזיר שכינתו לציון . ברכת הודאה : מודים אנחנו לך , שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד , צורנו צור חיינו ומגן ישענו אתה הוא לדר ודר . נודה לך ונספר תהלתך , על חיינו המסורים בידיך , ועל נשמותינו הפקודות לך , ועל נסיך שבכל-יום עמנו , ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל-עת , ערב ובקר וצהרים . הטוב ! כי לא כלו רחמיך , המרחם ! כי לא תמו חסדיך , כי מעולם קוינו לך . ועל כלם יתברך ויתרומם ויתנשא תמיד , שמך

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר