עמוד:א35

פרשנות ומשמעות מאוחרת ל "שמע ישראל" בתקופת התלמוד נתקבע הפסוק “ שמע ישראל “ כהצהרת האמונה הדתית-רבנית , והוא מופיע בתפילות רבות בסידור התפילה , לרבות תפילות הבוקר , הערב ואף בקריאה על המיטה לפני השינה . מעבר להצהרה אמונית , קיבלה הקריאה גם משמעות עממית ברגעי שבר ומוות קרוב . בדומה לרבי עקיבא , ואולי בהשראת הסיפור על מותו , יהודים רבים שעמדו על סף מוות או סכנה גדולה קראו “ שמע ישראל” בעיקר בעת שאולצו להמיר דתם או למות . בדורות האחרונים נשמעו עדויות רבות אודות מקרים בהם נרצחים בשואה קראו קריאת “ שמע ישראל” לפני מותם . קיראו את הסיפור הטראגי על קריאת ה"שמע" של ר' עקיבא וענו על השאלות . רבי עקיבא חי בימי מרד בר-כוכבא . עקיבא העניק גיבוי רוחני לבר כוכבא וראה בו משיח . בעקבות המרד הרגו הרומים כמעט את כל תושבי יהודה ומחקו את השם יהודה משמה של הפרובינציה הרומית . ר ‘ עקיבא עצמו הוצא להורג בקיסריה . הנה אחד הסיפורים על מותו : בשעה שהוציאו את ר ‘ עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו , רבינו עד כאן ! אמר להם : כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה "בכל נפשך “ אפילו נוטל את נשמתך אמרתי : מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו ? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד . תלמוד בבלי , מסכת ברכות , פרק ט , דף ס"א , עמוד ב . 1 כיצד פירש רבי עקיבא את המילים "בכל ? "נפשך . 2 קראו שוב את פרשיית שמע ונסו לגבש עמדה : מה דעתכם על פרשנותו זו של עקיבא לביטוי "שמע ? "ישראל פרשת והיה אם שמוע והיה אם שמע תשמעו אל מצו תי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם . ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך . ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת . השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם . וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם . ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם . ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך . וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך . למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ . ספר דברים , פרק י”א , פסוקים 13-21 יורה = הגשם הראשון היורד בסתיו . מלקוש = הגשם האחרון היורד באביב . דגנך ותירשך ויצהרך = תוצרי החיטה , הגפן והזית . וחרה אף ה' בכם = אלוהים יכעס עליכם .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר