עמוד:6

א . בתחום המקצוע הספר מושתת על עקרונות המקצוע ועל התכנים , המיומנויות והערכים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים של מקצוע הגאוגרפיה . הדגשת הנושאים המרכזיים המעסיקים את מדינות העולם בימינו , בראשית המאה - 21-ה נושאי הספר מתמקדים בתופעות ובתהליכים פיזיים ואנושיים , דינאמיים ועכשוויים , המשפיעים על החיים על פני כדור הארץ . בכל הנושאים הנידונים בספר מובאים לתלמידים תכנים , מושגים ומיומנויות החיוניים להבנת העולם שהם חיים בו , ומקנים להם כלים לניתוח אירועים ומצבים משתנים , המתרחשים תדיר בעולם בכלל ובישראל בפרט . הספר מביא עניינים אקטואליים , אירועים הנמצאים על סדר היום העולמי , כולל כאלה השנויים במחלוקת , ובהם : איך צריך להיערך לנוכח הזדקנות האוכלוסייה ? האם תהליכי הגלובליזציה משפרים את מצב המדינות הפחות-מפותחות ? מה השפעתם על מצבן של המדינות המפותחות ? וכיצד לטפל בבעיית העובדים הזרים ? מיגוון היבטים המדגישים את רב-תחומיותו של מקצוע הגאוגרפיה ואת החשיבות של הבנת הקשרים ויחסי-הגומלין בין התחומים . התכנית מתמקדת באחד העקרונות החשובים של הגאוגרפיה : ניתוח קשרים וזיקות גומלין בין תופעות ובין תהליכים המתרחשים בקרב אוכלוסיות שונות , וביטוים המרחבי . ניתוח הקשרים וזיקות הגומלין בין התחומים והתופעות נערך בעזרת אמצעים שונים : טקסטים , טבלאות , ואמצעים חזותיים כמו מפות , דיאגרמות ותמונות . כך , למשל , בניתוח הגורמים לצפיפות האוכלוסייה באזורים שונים מובא דיון נרחב בקשרי הגומלין בין תופעות אנושיות ובין תופעות טבע ; המפה המציגה את רמת הפיתוח של המדינות השונות בעולם מבוססת על שקלול של מיגוון תופעות אנושיות ; וכשדנים בהתפתחותן של ערי עולם יש התייחסות לקשר בין תופעות כמו תקשורת , כלכלה ורמת חיים . הידע וההבנה שירכוש הלומד בגישה המדגישה את זיקות-הגומלין בין התופעות יתנו בידיו כלים להבנת הסביבה המורכבת שהוא חי בה , וכלים להבנה של אזורים אחרים בעולם . בצד הדיון הכללי בנושאים גלובליים ואוניברסליים , כלולות בחומר הלימוד דוגמאות רבות , המתמקדות באזורים מסוימים ובאוכלוסיות מסוימות ברחבי העולם . הדוגמאות נועדו להמחשה של תופעות ותהליכים גלובליים , והן מדגישות גם את ההיבטים המייחדים את האוכלוסיות ואת המקומות שמוצגים בהן . צורה זו של הצגת התכנים - הכללות והדגמות - תורמת להרחבת אופקיו של התלמיד ולפיתוח יכולתו להבין תהליכים אנושיים מורכבים . כך , למשל , כשדנים בהגירה של פליטים , מובאת דוגמה של 2-כ מיליון איש מתושבי חבל דרפור שבדרום סודאן , שנעקרו מבתיהם מאז שנת . 2003 למדינת ישראל יוחד בתכנית מקום חשוב . נבחנים תהליכים כלל-עולמיים וביטוים בישראל , בצד מאפיינים ייחודיים לאוכלוסיית המדינה . דיון כזה יביא להרחבת ידיעותיו של התלמיד אודות המדינה , וייתן בידיו כלים להבין ולנתח תופעות ותהליכים המתרחשים בישראל מתוך פרספקטיבה גלובלית . כך , לדוגמה , מובאים בספר דיונים בגידול האוכלוסייה בישראל , בהשפעה של העלייה לישראל על עיצוב דמותה של המדינה , בתנועות הגירה של יהודים ברחבי העולם , בבעיית הפליטים , ובתופעת העובדים הזרים . . 1 עקרונות ומטרות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר