עמוד:9

בטקסטים הלקוחים מספרי הלימוד של תחומי הדעת השונים יש התייחסות למשמעויות הספציפיות של מילה בתחום הדעת שלה . התלמידים מוזמנים לברר את משמעות המילים בעזרת מילונים או בעזרת אסטרטגיות אחרות , וכן לעמוד על מבנה המילים האלה . התלמידים מוזמנים לבנות מאגר מילים מצטבר . במאגר הם יכתבו מילים , ביטויים , וניבים שלמדו במהלך השיעורים . בהמשך הם יתבקשו לכתוב חיבורים ולשבץ בהם את אוצר המילים החדש . טיפוח הבעה בעל פה והאזנה – טיפוח ההבעה בעל פה מחד גיסא וההאזנה מאידך גיסא , עשויים לתרום לפיתוח יכולות קוגניטיביות ( כמו בפיתוח הבעה בכתב . ( יתר על כן , טיפוח ההבעה בעל פה עשוי לתרום לחינוך לסובלנות ולצמצום האלימות , שכן במרכזו עומדת ההקשבה והניסיון להבין את הזולת . בתה"ל חולקה ההבעה בעל פה לשלושה סוגים עיקריים : דיבור ספונטני , דיבור מתוכנן בנסיבות רשמיות וקריאה בקול . בספרים מטופלים כל שלושת הסוגים בשיעורים ובפעילויות שונות לאורך הספר : שיחה מתוכננת בין תלמידים , קריאה בקול , דיווח בעל פה , הרצאת דברים לפני קהל , טיעון בעל פה , נשיאת נאום , דיון בשיעור . ככלל בספרים יש הוראה מפורשת של הבעה בעל פה בהתאמה לסוגה הנלמדת . עוד על הבעה בעל פה בסדרה ראו עמ' . 21 שילוב בין ענפי הלשון – סדרה זו משלבת את הענפים : הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , אוצר המילים והמשמעים , מערכת הצורות ותחביר . בכל ספר נלמדים ( בזה אחר זה או בו-בזמן ) ענפי הלשון השונים . ראו הרחבה בסעיף " ענפי הלשון בספרים" עמ' . 12 הסדרה נותנת מענה לצורך להורות הבעה בדרך שיטתית ומתמשכת , והיא מייחדת מקום מרכזי לטיפוח מיומנויות ההבנה . בד בבד עם ההבנה וההבעה , בכל פרקי הספרים מטפחים את אוצר המילים . כמעט בכל פעילות סביב טקסט מסוים , התלמידים נשאלים שאלות הקשורות להבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , אוצר מילים ומילון וכן מערכת הצורות , ומעט תחביר . מקומה של התקינות הלשונית – חלק בלתי נפרד מיכולת ההבעה היא המודעות לשונות הלשונית , למשלבים , וכמובן למוסכמות הכתיבה . הספר דן בהכרת הסוגות , בהקניית מבנים מוסכמים של כתיבה ובהתאמת המשלב לנסיבות ( לא פורמלי , לשון יום-יום , פורמלי . ( בכל ספר יש פרקים המוקדשים לתקינות : ספר ז שיעור 5 דן בתקינות , בחשיבותה ובתיקון שיבושים נפוצים ; ספר ח שיעור 21 , 20 עוסקים במילות היחס ובשם המספר ומדגישים את הצורות התקינות ; ספר ט שיעור , 19 עוסק בתקינות מורפולוגית ותחבירית . התקינות מתייחסת גם להבעה בעל פה . הלשון העברית כנושאת המורשת התרבותית – בספרים שולבו פתגמים וכן טקסטים מן המקורות היהודיים : קטעים מן המקרא , מלשון חז"ל , מן ההגדה , מן התפילה . בקטעים אלה התלמידים דנים ברעיונות וגם במבנים ובאוצר המילים המיוחד לרובד הלשוני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר