עמוד:146

קךאחן . 1 ש " ע caravan , trailer קךאטה . 1 "ש karate קשה , rn ש " ת hard , difficult קשור , קשורה ( ל ( ... שי ת connected , related קשר ז . ש " ע connection ךא ז ,. ר . 0 ש " ע mirror ראפ > ,. / יו rap vv > לאע \ ג , ראשים ש ו head ראש השנה Rosh Hashana vra 1 ןאשון , ראשונה ש " ח first ךנ , לךיב ( עם ) פ . quarrel , fight רבי , ךנ ,. 1 ךבנים ש ' ע Rabbi רבע ז . quarter רגל נ ,. ךגליים ש - ע leg , foot רגע ז . moment ךפואה נ ,. ר . 0 ש"ע medicine ( the profession ) רפת נ ,. ךפתות ש " ע cow barn רץ , לרוץ פ . run ך ק מ " ח only , just ע 1 גי 1 אלה נ . ש " ע question שאלון ז . ש " ע questionnaire שבוע ז ,. שבועות ש " ע week שבט ז . שע " פ Shevat ( fifth month in the Hebrew calendar , in January / FeL שבעה ,. 1 שבע נ . ש " מ seven שבעה עשר ז ,. שבע עשרה נ . ש " מ seventeen רואה , לךאות פ . see רוח נ . ש " ע wind רוחות השמים נ . ר . ש " ע ב . the four winds , all directions רוכב , לךכוב ( על ) פ ^ ride ( on a horse , bike ... ) רומנטי , רומנטית ש ~ ח romantic רו-סית נ . שע " פ Russian ( the language ) רופא ז ,. רופאה נ . ש " ע physician , doctor רוצה , לרצות פ . want רוק ז ר . 0 ש " ע rock רוקד , לךקוד פ . dance ךחוב ז ,. ךחובות ש " ע street רחוק , [ חוקה 1 , 11 - 1 ךע , רעה bad

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר