עמוד:135

ךקה נ . ש " ע minute דרו-ןי , r ךרוזית נ . ש " ע Dru ~ ( tos 2 21 TVUJ ךךישת שלום נ . ש " ע ב . regards דך ף נ ,. דרכים ש " ע ה ה the ... הבןתה ( to ) home הגדה נ . שע ' פ Passover Haggadah הוא ז . י ,. היא נ , י . he , she 1 . < . הודעה נ . ש " ע message הולך , ללכת פ . go , walk הורג , להרוג פ . hll הורה ז ,. ( הורה נ . ו הוךים ש " ע parent היום today היי ! מ לן , ע " מ '> - / .- הינה here is / are ח ש היסטורית ש ת historical הי 9 טוךיה נ . ש " ע history הכול everything הם ז . ר ,. הן נ . ר . כ " ג they המבוךגר ג ש " ע hamburger הפף ז . ש " ע opposite הפסקה נ . ש " ע recess , break הר ז . ש " ע mountain הךבה much , many התעמלות נ . ש " ע gymnastics , athletics ו ו ... מ " ח and וטךינר ז ,, וטרינרית ש " ע veterinarian וידאו ז . ש " ע video ויטמין ז . ש " ע זברה נ . ש " ע zebra זה ז . י ,. זאת נ . . כ " ר this זהו ! מ " ק That ' s it ! זהירות ! מ " ק Caution ! זוכר , לזכור פ . remember זול , זולה » ר cheap , inexpensive זמן ז . ש " ע time

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר