עמוד:189

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , במסמכים , בקטעים ובשירים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this book תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש – שמאל ; ע – עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 26 ע – עמ ' 26 תמונה עליונה 91 שע – עמ ' 91 תמונה שמאלית עליונה על העטיפה - מקס בקמן , " גשר ברזל להולכי רגל sseldorf . . 1922 , " . Max Beckmann , Der Eiserne Steg , 1922 . Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen , D ? Photo : AKG-Images © VG Bild-Kunst , Bonn 2003 תמונת הרקע : דיוויד רוברטס , " העיר טבריה , " מתוך : מסע לארץ הקודש , The Stapleton . 1839 ? Collection / Bridgeman Art Library חותם של חברת ועד חלוצי יסוד המעלה , שנות 80-ה של המאה , 19-ה ישראל . אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים - 7 ויז ' ואל e Carnavalet / Archives Charmet / Bridgeman Art Library - 14 ? Burstein Collection / Corbis / י e de la Ville de Paris , Mus י e Carnavalet / Bridgeman Art Library - 16 ? Mus י e de la Ville de Paris , Mus י - 17 ? Mus ויז ' ואל e Carnavalet / - 18 ? Corbis / י e de la Ville de Paris , Mus י que des Arts Decoratifs , Paris / Archives Charmet / Bridgeman Art Library - 19 ? Bridgeman Art Library Mus ט - 22 ? Stadt , Vienna / Bridgeman Art Library Historisches Museum der - 21 ? Biblioth ויז ' ואל Archivo lconografico , S . A . / Corbis / - 25 ? Scala - 23 ? Hulton-Deutsch Collection / Corbis / ויז ' ואל 26 ? ע e Carnavalet / Bridgeman Art Library - י e de la Ville de Paris , Mus י 26 ? Mus ת 30 ? Library Schloss Friedrichsruhe , Germany / Bridgeman Art - י 30 ? Herbert Art Gallery & Museum , Coventry , UK / Bridgeman Art Library - ש 31 ? Private Collection / Bridgeman Art Library - י 31 ? Ferens Art Gallery , Hull City Museums and Art Galleries , UK / Bridgeman Art Library - ש 34 ? National Railway Museum , York , North Yorkshire , UK / Bridgeman Art Library - 33 ? Art Library Private Collection / Bridgeman - 32 ? AKG-Images - ע 34 ? London / Bridgeman Art Library City of Westminster Archive Centre , - ת 42 ? The Berger Collection at the Denver Art Museum / Bridgeman Art Library - 41 ? Evans Picture Library Mary - 40 ? Private Collection / Bridgeman Art Library - 38 ? Private Collection / Bridgeman Art Library - ע 42 ? Edinburgh / Bridgeman Art Library National Gallery of Scotland , - ת - 46 ? Stapleton Collection / Bridgeman Art Library Private Collection / The - 45 ? Guildhall Library , Corporation of London / Bridgeman Art Library - ויז ' ואל - 48 ? Bettmann / Corbis / ויז ' ואל Sotheby's / AKG- - 51 ? Austrian Archives / Corbis / 53 ? Sotheby's / AKG-Images - 52 ? Images ע 53 ? The Illustrated London News Picture Library / Bridgeman Art Library - ת 54 ? London News Picture Library / Bridgeman Art Library The Illustrated - י 54 ? Private Collection / Bridgeman Art Library - ש 55 ? Art Library Private Collection / Bridgeman - ע 55 ? Mary Evans Picture Library - א 55 ? The Illustrated London News Picture Library / Bridgeman Art Library - ת que - ט e de l'Assistance - 57 ? Mary Evans Picture Library - 56 ? de la Faculte de Medecine , Paris / Archives Charmet / Bridgeman Art Library Biblioth י 58 ? Publique , Hopitaux de Paris / Archives Charmet / Bridgeman Art Library Mus י 58 ? Mary Evans Picture Library - א 58 ? Charmet / Bridgeman Art Library Private Collection / Archives - ש 60 ? North East Somerset Council / Bridgeman Art Library Victoria Art Gallery , Bath and - 59 ? Guildhall Library , Corporation of London / Bridgeman Art Library - ע - בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב 60 ? ת 69 ? Private Collection / Archives Charmet / Bridgeman Art Library - 68 ? Private Collection / Bridgeman Art Library - 67 ? Art Library Phillips , The International Fine Art Auctioneers , UK / Bridgeman - 66 ? Private Collection / Bridgeman Art Library - 65 ? Bridgeman Art Library Private Collection / Archives Charmet / - 64 ? Hamburg Kunsthalle , Hamburg , Germany / Bridgeman Art Library © VG Bild-Kunst , Bonn 2003 Max Liebermann , The Terrace at the Restaurant Jacob in Nienstedten on the Elbe , 1902 . - 62 ? West Yorkshire , UK / Bridgeman Art Library Bradford Art Galleries and Museums , - ע 69 ? Collection Kharbine-Tapabor , Paris / Bridgeman Art Library - ת e Carnavalet / Archives Charmet / Bridgeman - י e de la Ville de Paris , Mus י Mary Evans Picture Library - 71 ? Mary Evans Picture Library - 70 ? Art Library Mus - 73 מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : דוד חריס - 80 ? בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב - 81 ? אוסף ד " ר פאול ארנסברג / תצלום באדיבות ארכ יון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 82 ? בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 83 ? ע - אוסף ד " ר נחום ט . גידל , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 83 ? א - מוזיאון ישראל , ירושלים 83 ? ת - מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : דוד חריס - 84 ? אוסף ד " ר נחום ט . גידל , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 85 ? ארכיון התצלומים , אנציקלופדיה יודאיקה , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 86 ? אוסף ד " ר נחום ט . גידל , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 87 ? מוזיאון ברלין , גרמניה / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 88 ? ע - מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : דוד חריס 88 ? ת - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 89 ? י - אוסף ד " ר נחום ט . גידל , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 89 ? ש - ארכיון התצלומים המחוזי , ברלין / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 90 ? ע - מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : דוד חריס 90 ? ת - המוזיאון היהודי , בודפשט / תצלום באדיבות אר כיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 91 ? שע - המוזיאון היהודי , פראג / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 91 ? שת - מוזיאון ישיבה יוניברסיטי , ניו יורק / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 91 ? י - אוסף ד " ר פאול ארנסברג / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 92 ? המוזיאון היהודי , פראג / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 93 ? מוזיאון לאמנות והיסטוריה יהודית , פריס / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 95 ? אגודת " כל ישראל חברים " העולמית , פריס / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 96 ? באדיבות דוד פתל , תל אביב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 98 ? צילום : כ " ץ , בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב . באדיבות רעיה ווירה , אסטוניה Marc - 99 ? - 100 ? Chagall , La noce , 1910 . © Succ . Chagall – ADAGP , Banque d'Images , Paris 2003 המוזיאון הלאומי לאתנוגרפיה ואמנויות , אוסף גולדשטיין , לבוב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 101 ? ע - המוזיאון הלאומי לאתנוגרפיה ואמנויות , אוסף גולדשטיין , לבוב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 101 ? א - המוזיאון הלאומי לאתנוגרפיה ואמנויות , אוסף גולדשטיין , לבוב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 101 ? ת - צילום : ה . פרל , בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב . באדיבות רעיה ווירה , אסטוניה - 103 ? בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב - 105 ? אוסף משפחת גרוס , תל אביב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 106 ? בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב 107 ? י - בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב . באדיבות אליהו בנימיני , ישראל 107 ? ש - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 110 ? בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים - 111 ? בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 115 ? ע - הארכיון העירוני , פרנקפורט / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 115 ? ת - אוסף ד " ר נחום ט . גידל , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 119 ? ע - אוסף ד " ר נחום ט . גידל , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 119 ? תי - אוסף וינר , הספרייה המרכזית ע " ש סוראסקי , אוניברסיטת תל אביב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 119 ? תא - אוסף וינר , הספרייה המרכזית ע " ש סוראסקי , אוניברסיטת תל אביב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 119 ? תש - אוסף וינר ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר