עמוד:126

וכבר [ ועוד ] היה [ מעשה ב ] רבי לעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר [ שהיו ] הולכין אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבין ללמוד ממנו . הגיעו לצידן , [ נזכרו בארץ ישראל ] וזקפו את עיניהן וזלגו דמעותיהן וקרעו את בגדיהן וקראו את המקרא הזה : " וירשתם אתה וישבתם בה . ושמרתם לעשות את [ כל ] החקים ואת המשפטים "[ ... ] ( שם . ( אמרו : ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה . חזרו ובאו להן לארץ . על-פי ספרי דברים , פיסקא פ רבי יונתן ורבי יוחנן הסנדלר נקראים לשכנע את ה " יורדים " מארץ ישראל לשוב לארץ . הם כותבים איגרות ליהודים המתגוררים ברחבי סוריה - כתבו את האגרות והקריאו אותן בכיתה . רבי לעזר ( אלעזר ) בן שמוע מחכמי המשנה החשובים . פעל במאה השנייה לספירת הנוצרים , לאחר מרד בר-כוכבא . בשעת השמד , כשגזרה המלכות הרומאית ובראשה הקיסר אדריאנוס שאסור להסמיך חכמים ( להעניק הרשאה לשמש רב ומורה הוראה , ( היה בין חמשת תלמידי רבי עקיבא שנסמכו - בסכנת נפשות - על-ידי רבי יהודה בן בבא . לפי המסורת התלמודית , היה בין עשרת הרוגי מלכות ( כינוי לחכמים שהוצאו להורג בתקופת מרד בר-כוכבא , ( משום שהפר את הצו הרומאי שלא ללמוד וללמד תורה . ספרי המילה הארמית " ספרי " פירושה ספרים . החיבורים המכונים ספרי הם מדרשי הלכה לחומשים במדבר ודברים . מדרשי ספרי נערכו כנראה בארץ ישראל בשלהי המאה הרביעית לספירת הנוצרים . על נהרות בבל אפרים משה ליליאן

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר