עמוד:39

פרק רביעי חנוכה בשנת 167 לפני הספירה התחולל בארץ מהפך מדיני דרמטי : התקוממות עממית של יהודים רבים נגד השלטון הסלווקי ( הסורי ) הזר . התקוממות זו באה להסיר את גזרותיו הדתיות של השלטון הסלווקי ואת תרבותו היונית . בתקופה זו התפתח כוח צבאי משמעותי , שהנחיל לסלווקים תבוסות רבות . קמה הנהגה מדינית ורוחנית חדשה , שבמרכזה עמדה משפחת כוהנים לבית חשמונאי בראשותו של מתתיהו וחמשת בניו : יוחנן , שמעון , יהודה , אלעזר ויונתן . החשמונאים הצליחו לחולל מפנה בתולדות עם ישראל בתחומים רבים : דתיים , לאומיים , כלכליים , צבאיים ועוד . שיאו של המאבק היה בשנת 164 לפני הספירה , בסילוק שלטון היוונים מירושלים ומסביבתה ובטיהור המזבח והמקדש על ידי יהודה המכבי ולוחמיו . עלילות החשמונאים ומלחמתם ביוונים , המתוארות בספרי החשמונאים , לא נשתמרו במסורת היהודית . במקום הניצחון הצבאי הבליטה המסורת את נס פך השמן , כפי שמתאר התלמוד : מאי [ מהי ] חנוכה ? שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל , וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום , בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן , שהיה מונח בחותמו של כהן גדול , ולא היה בו אלא להדליק יום אחד . נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים . לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה [ לאל ] ( תלמוד בבלי , מסכת שבת דף כא , עמוד ב . ( מאות שנים מאוחר יותר , בראשית התנועה הציונית , חל מהפך בתפיסת החג ובמסרים שהודגשו באמצעותו . אמנם גם בתקופת הציונות היה לנרות , המסמלים את נס פך השמן , מעמד חשוב בין מנהגי החג אולם במקום נס פך השמן ובמקום מרכזיותה של ההשגחה האלוהית הבליטה הציונות את ערכי הכוח והגבורה הגנוזים ביחיד ובעם . גבורת המכבים הפכה למקור השראה למעשי מסירות נפש וחלוציות בהווה , אור נרות החנוכה נעשה סמל לגבורה ולעצמאות ההולכת ומתרקמת בארץ ישראל . צילום : משה מילנר , חנוכיות במאה שערים , ירושלים , 2003 לע " מ

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר