עמוד:17

פ ר ק ש נ י ראש השנה ויום הכיפורים ראש השנה חל בימים א - ' ב' בתשרי ומצוין בתורה כ " יום תרועה : " " ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם " ( במדבר פרק כט , פסוק א , ( מכאן חשיבותה ומרכזיותה של מצוות התקיעה בשופר בראש השנה . על-פי המסורת היהודית ראש השנה נחשב ל " יום הדין הכללי " לכל העולם , היום שבו אלוהים דן ושופט את " כל באי עולם , " כפי שמתואר במשנה : " בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו [ לפני אלוהים למשפט ] כבני מרון [ כמו רועה הסופר את כבשיו אחד אחד "[ ( מסכת ראש השנה פרק א , משנה ב . ( במרכז החג עומדת המלכתו של האל על העולם וכל יושביו - רעיון שמובלט בתפילות שנאמרות ביום זה , העוסקות בהמלכתו של האל , בקבלת עול מלכותו וביום הדין . במשך הדורות נוספו על מצוות החג מנהגים שונים , המציינים את היום כתחילת השנה : ברכות לשנה טובה , אכילת תפוח בדבש ועוד . יום הכיפורים חל בי' בתשרי , והוא היום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי . זהו יום טוב ויום צום שנועד לחשבון נפש ולכפרה על החטאים . כך מתואר יום הכיפורים במקרא : " בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם . כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם " ... ( ויקרא פרק טז , פסוק כט . ( רעיון הכפרה מבוסס על העיקרון החשוב ביהדות שהאל אינו רוצה להעניש את האדם אלא מצפה לתשובתו . ניסוח ממצה של הרעיון מובא בתפילת הנעילה , החותמת את תפילות יום הכיפורים : " כי לא תחפץ בהשחתת [ בהריגת ] עולם [ ... ] ורוצה אתה בתשובת רשעים ואין אתה חפץ במיתתם . שנאמר 'אמר אליהם חי אני נאם אדני ה' אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה . שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל " ( יחזקאל פרק לג , פסוק יא . ( מסורת חז " ל הדגישה שתנאי לכפרה הוא הודאת האדם בחטא והבטחה להימנע ממנו בעתיד . נוסף על כך הבליטו החכמים את חשיבותה של בקשת הסליחה של האדם מחברו כתנאי לכפרה מאת אלוהים : " האומר 'אחטא ואשוב אחטא ואשוב' - אין מספיקין בידו [ מאפשרים לו ] לעשות תשובה . [ האומר ] 'אחטא ויום הכפורים מכפר , ' אין יום הכפורים מכפר . עבירות שבין אדם למקום [ לאלוהים ] - יום הכפורים מכפר . עבירות שבין אדם לחבירו - אין יום הכפורים מכפר , עד שירצה [ יפייס ] חברו " ( משנה , מסכת יומא פרק ח , משנה ט . (

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר