עמוד:12

הבן האהוב לפי המסורת משה קיבל בסיני את התורה שבעל פה יחד עם התורה שבכתב . אמונה זו מעוררת שאלות רבות ומגוונות : מהי התורה שמשה קיבל ? מה היא כוללת ? מה היחס בין מה שמשה קיבל לבין מה שמוגדר כתורה בדורות הבאים ? הסיפור הבא מתמודד עם שאלות אלה ומשיב עליהן תשובה מקורית ומעניינת : אמר אליהו : פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אדם אחד ] ... [ אמר לי : מקרא ] התורה שבכתב [ ניתן לנו מהר סיני , משנה ] התורה שבעל פה [ לא ניתן לנו מהר סיני . ואמרתי לו : בני , והלוא מקרא ומשנה מפי הגבורה ] האל [ נאמרו . ומה ] ההבדל [ בין מקרא למשנה ? משלו משל , למה הדבר דומה - למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים , והיה אוהבן אהבה גמורה , ונתן לזה קב ] כמות מסוימת של [ חיטין , ולזה קב חיטין , לזה אגודה ] חבילה [ של פשתן , ולזה אגודה של פשתן . הפיקח שבהן מה עשה ? נטל את הפשתן וארגו מפה , ונטל את החיטין ועשאן סולת . ביררה , טחנה , ולשה ואפה , וסידרה על גבי השולחן , ופרס עליה מפה , והניחה עד שבא המלך . והטיפש שבהן לא עשה ולא כלום . לימים בא המלך בתוך ביתו ואמר להן : בניי , הביאו לי מה שנתתי לכם . אחד הוציא את ] פת [ הסולת על גבי השולחן ומפה פרוסה עליו , ואחד הוציא את החיטין בקופה ] בשק , ] ואגודה של פשתן עליהן , אוי לה לאותה בושה , אוי לה לאותה כלימה ! הוי אומר : איזה מהן חביב ] מי מבין הבנים עדיף ?] זה שהוציא את השולחן ואת ] פת [ הסולת עליו . אליהו זוטא , מהדורת איש שלום , פרשה ב שאלות . 1 מהי הטענה שמטיח באליהו האדם שפגש בו ? . 2 אליהו עונה לטענת האדם באמצעות משל . א . הסבירו את המשל בלשונכם . ב . מה ההבדל בין שני הבנים ? איזה מהם מעדיף מחבר הסיפור , ומדוע ? ג . כיצד מתמודד המשל עם הביקורת כלפי התורה שבעל פה ? . 3 האם המסירה המתוארת במשנה דומה , לדעתכם , לחטים ופשתן או למפה וסולת ? הסבירו . . 4 כיצד עוברת המסורת במשפחתכם ? באילו מקרים אתם נוהגים כמו הבן הראשון במשל , כלומר משמרים את המסורת ללא שינוי , ובאילו מצבים נוהגים במשפחתכם כמו הבן השני , כלומר מעבדים ומסגלים את המסורת למציאות המשתנה ? דגנים שונים והלחם המיוצר מהם ויקיפדיה החופשית

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר