עמוד:216

מעגל - חלק א א . המעגל ותכונותיו ( עמ' ( 178-168 ( 6 א . AC , AB 1 ב . GAH 3 JT , KT , JK , GH 2 AG , AT , AH 1 ג . DC , BD 2 AC , AB 1 ד . ABD 3 BD 2 AH , AD , AB 1 ( 7 א . CBD ב . ABC AFE , ג . AFE ( 12 א . 1 רדיוסים : ; AF , AB , AG מיתרים : 2 HS , BC אין ב . 1 רדיוסים : ; AN , AM , AL , AK מיתרים : KM , LN 2 NK , MN , LM , KL ( 16 ריבוע ( 28 ג . נכון ; שאר הסעיפים - לא נכון ( 30 א . כל זווית 60 ב . משולשים שווי–צלעות ג . 36 ס " מ ד . 1 טרפז שווה–שוקיים שהיקפו 30 ס " מ ה . 1 מעוין שהיקפו 24 ס " מ ב . היקף ושטח של עיגול - חזרה והעמקה ( עמ' ( 185-179 ( 2 א . 6 ? ס " מ ב . 12 ? ס " מ ג . ? מ’ ( 5 א . 25 . 13 ס " מ ב . 18 . 85 ס " מ ג . 314 . 16 ס " מ ד . 3 . 14 ס " מ ( 7 א . 314 . 16 מ’ ב . 315 מ’ ( 8 א . 21 ס " מ ב . 14 ? ס " מ ג . ( 9 2 ? : 3 ב . 30 ס " מ ג . 40 . 84 ס " מ ד . 102 . 66 3 סמ " ר ( 10 א . ב 314 . 16– מ’ ב . ב60– מ’ בערך ג . ב 2 ?( x - y )– ס " מ 12 , 759 . 14 ( 11 ק " מ ( 12 א . 28 . 27 סמ " ר ב . 4 . 52 סמ " ר ג . 153 . 93 סמ " ר ד . 3 . 14 סמ " ר ה . 31 . 83 סמ " ר ו . 0 . 78 סמ " ר ( 13 א . 4 ס " מ ב . 2 ס " מ ג . 2 . 64 ס " מ ד . 13 . 92 ס " מ ( 14 א . נכון ב . לא נכון ג . נכון ( 15 א . כן ב . לא ( 16 א . 1 : 9 ב . ( 18 4 : 1 א . 138 מ’ ב . 3 קומות ( 19 א . 314 . 16 סמ " ר 62 . 82 , ס " מ ב . 196 ? סמ " ר 28 ? , ס " מ ג . 12 מ' ד . 324 מ " ר ( 20 א . תכנית 3 בלתי אפשרית , שאר התכניות אפשריות ב . 27 . 34 מ' ג . 34 . 81 מ' ( 21 א . 893 . 14 מ " ר ב . ₪ 357 , 061 ג . קשתות , מיתרים וזוויות במעגל ( עמ' ( 196-186 ( 4 א . ( 5 AB = CD , BC = AD א . נכון ב . לא נכון ג . נכון ד . נכון ( 10 א . BK ב . MOD ג . ( 11 290 א . BKM ב . BKD , DKM ג . BD , MD , MB ד . ( 12 KD , KM , KB א . ב . ( 17 73 א . 4 ס " מ ב . 25 . 13 ס " מ ג . 50 . 26 סמ " ר ד . 6 . 28 ס " מ ה . 12 . 56 סמ " ר ( 21 א . CD = BG , BC = GE ב . ( 27 PK = MQ , PT = SQ , MT = SK א . 72 ° ב . ( 36 120 ° , 60 ° ( 35 108 ° א . 10 ס " מ ? = 45 ° , x = ב . 4 ס " מ ( 37 ? = 47 . 3 ° , x = א . 21 . 99 ס " מ , 115 . 45 סמ " ר ב . 43 . 98 סמ " ר , 230 . 9 ס " מ ד . מיתרים ( עמ' ( 207-197 ( 2 א . 5 ס " מ ב . 24 ס " מ ג . 10 ס " מ 6 ( 10 76 ° ( 4 ס " מ ( 11 א . 10 . 5 - MK ס " מ מהמרכז ; 3 - SP ס " מ מהמרכז ב . 13 . 82 ס " מ 12 ( 12 ס " מ 16 , AC = ס " מ ; AB = הרדיוס : 10 ס " מ 14 ( 13 ס " מ ( 14 קוטר : 15 . 62 ס " מ ; 12 ס " מ 14 , BD = ס " מ ( 18 AC = א . נכון ב . נכון ג . לא ניתן לדעת ( 29 DE < GF < KH < CB < BK ( 28 ב . 10 ס " מ ג . 16 ס " מ ( 32 א . 64 ס " מ ב . 52 ס " מ ג . 12 ס " מ ( 35 ב . 8 ס " מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר