עמוד:214

( 44 כל הטענות נכונות ( 46 ב . לא נכון , שאר הסעיפים - נכון ( 51 א . 5 צלעות ב . 15 צלעות ( 52 א . 90 , 60 , 30 ב . משולש ישר–זווית ג . 6 ס " מ , 10 . 39 ס " מ ( 53 א , ד . לא קיים ב , ג . קיים ( 54 א . 10 צלעות ב . 5 צלעות 24 ( 55 ס " מ ( 57 א . 165 ב . 20 צלעות ג . 15 צלעות ( 58 א . 720 ב . סכום הזוויות יגדל ב– , 360 ב– , 1800 ב - n ) 180 n– מספר הצלעות של המצולע המקורי ) ( 59 א , ג , ד . לא קיים ב . 26 צלעות 20 ( 61 צלעות ( 62 א . 25 ב . ( 65 72 , 36 ( 63 46 א . 14 צלעות ב . 4 צלעות ב . קטע אמצעים במשולש ( עמ' ( 134-121 ( 2 א . כן ב . לא ניתן לקבוע ג . לא ( 7 א . 16 ס " מ ב . 10 ס " מ 3 ( 8 ס " מ , 4 ס " מ , 5 ס " מ 13 ( 9 ס " מ 12 ( 11 ס " מ ( 12 א . 5 ס " מ ב . 30 ס " מ , 30 סמ " ר ג . 20 ס " מ , 22 . 5 סמ " ר ( 13 א . 3 : 4 : 5 ג . 12 ס " מ , 16 ס " מ , 20 ס " מ 48 ( 14 סמ " ר ( 15 ב . 10 1 ס " מ 12 , AB = AD = ס " מ 16 2 BD = ס " מ 48 3 סמ " ר , 12 סמ " ר 7 ( 16 מ " ר , 13 מ’ 16 ( 24 ס " מ 27 . 71 , CA = AD = ס " מ 32 , AB = ס " מ 3 ( 28 CB = סמ " ר 5 ( 31 ס " מ 1 , EF = ס " מ 8 ( 35 ME = ס " מ 14 , AB = ס " מ 10 , BC = ס " מ AC = 18 ( 36 ס " מ , 30 ס " מ , 42 ס " מ ( 38 א . כן ב . לא ניתן לקבוע ג . לא ניתן לקבוע ד . כן 14 ( 39 ס " מ ( 40 ב . 4 ס " מ , 8 ס " מ ג . אי–שוויונות במשולש ( עמ' ( 151-135 ( 10 א . C < A < B ב . B = C < BAC ג . C < A = B ד . B < A < C ה . B < A < C ו . ( 12 ABC = C < BAC א . לא ייתכן ב . ייתכן ג . לא ייתכן ד . ייתכן ה . לא ייתכן ו . לא ייתכן ז . לא ייתכן ח . ייתכן ( 14 א . BC < AB < AC ב . HM < GH < GM ג . LT < LP < PT ד . ( 15 FK < EF = EK א . השוק ב . הבסיס ג . צלעות שוות ( 16 א . ( 19 AB < AC < BC א . לא קיים ב . קיים ג . קיים ד . לא קיים ה . לא קיים ( 37 א . לא ב . כן ג . כן ד . לא ( 39 א . 2 < x < 12 ב . 0 < x < 14 ג . 6 < x < 12 ד . ( 40 3 < x < 27 א . 4 < x < 10 2 2 < x < 8 1 ב . ( 41 0 < x < 2 a 2 x > 0 . 5 a 1 א . לא קיים ב . קיים ג . לא קיים ד . קיים ( 47 א . נכון ב . נכון ג . נכון ד . נכון ה . לא ניתן לדעת ו . נכון ז . לא ניתן לדעת ח . לא נכון ( 49 1 א . 0 x ב . 2 << x 3 ג . x > 4 ד . ( 50 x > 0 . 5 א . x < y < z ב . c < a < b ג . c < a < b ד . a < b < c < e 3 ( 51 קטנה מ21– ס " מ וגדולה מ3– ס " מ ( 48 א . לא ייתכן ב . לא ייתכן ג . לא ייתכן קריאת גרפים ודיאגרמות ( עמ' ( 167-152 ( 2 ב . גבוהה : , 20 נמוכה : 10 ג . 18 : 00 , 9 : 00 ד . עלייה 8 : 00 עד 15 : 00 ולאחר ; 4 : 00 ירידה 15 : 00 עד . 4 : 00 ה . בין 11-8 העלייה בטמפרטורה הרבה יותר מהירה . ( 3 ב . בציר האופקי - שנים , בציר האנכי - הציון הממוצע ג . 510 ד . הנמוך ביותר - תשס " ח ; הגבוה ביותר - תשע " א ( 4 ב . החלקים היחסיים של הכנסה ממקור מסוים ג . 39 . 2 % ד . 4 . 6 % ה . הכנסות אחרות ו . ( 5 84 . 9 % ב . הסגולות - ציוני כיתות ח , הירוקות - ציוני כיתות ה ד . הציון הממוצע של תלמידי כיתות ה עלה לאורך השנים . ה . הציון הממוצע של תלמידי כיתות ח עלה לאורך השנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר