עמוד:212

1 1 1 1 ג . -2 ד . -18 ה . - ו . ז . אין פתרון ח . ט . ( 23 א . 1 . 55 ב . -31 . 62 ג . אין פתרון 3 4 2 3 ד . 1 . 86 ה . 20 ו . ( 24 0 . 13 א . , ( x - 7 )( x + 7 ) = 0 פתרונות 7 ,-7 ב . , 2 x ( 2 - x ) = 0 פתרונות 0 , 2 ג . , 3 x = 0 פתרון 0 ד . לא ריבועית ה . אין פתרון ו . 4 ( x - 5 ) ( x + 5 ) = 0 פתרונות 5 ,-5 ( 25 למשוואה ד אין פתרון ( 26 א . , 4 ( x - 0 . 5 ) ( x + 0 . 5 ) = 0 פתרונות 0 . 5 ,-0 . 5 ב . , ( x + 1 ) = 0 פתרון -1 2 2 ג . , x ( 3 - x ) = 0 פתרונות 0 , 3 ד . אין פתרון ( 27 א . , ( 3 x - 2 )( 3 x + 2 ) = 0 פתרונות ,- 3 3 ב . , ( x - 3 )( x - 1 ) = 0 פתרונות 3 , 1 ג . , x ( 3 - x ) = 0 פתרונות 0 , 3 ד . , ( x + 15 )( x - 15 ) = 0 פתרונות 15 ,-15 ה . , 2 x ( 2 x - 1 ) = 0 פתרונות 0 . 5 , 0 ו . , ( x + 3 ) = 0 פתרון -3 ז . , ( x - 1 )( x - 5 ) = 0 פתרונות 1 , 5 1 2 ח . , ( x - 3 ) = 0 פתרון 8 ( 28 3 ס " מ ו16– ס " מ ( 34 - ( 30 20 ( 29 א . לא ג . חיובי או אפס 2 ד . מספר שלילי או אפס ( 35 א . 2 ב . אין פתרון ג . -2 ד . 3 ה . -3 ו . אין פתרון ז . -4 1 1 ( 36 א . 0 . 8 ,-0 . 8 ב . ,- ג . -1 , 1 ד . אין פתרון ה . 9 ,-9 ו . ( 38 0 א . 2 ,-2 ב . 1 ,-1 ג . אין פתרון 3 3 ד . ( 39 0 . 3 ,-0 . 3 א . 3 ,-3 ב . 7 ,-1 ג . ( 41 ( 0 , 0 ) ( 3 , 0 ) ( 40 2 א . a = 1 , b = 4 , c = -8 ; x + 4 x - 8 = 0 ב . ( 41 a = 6 , b = -5 , c = 1 ; 6 x - 5 x + 1 = 0 ג . a = 3 , b = -8 , c = 5 ; 3 x - 8 x + 5 = 0 ד . פתרון משוואה ריבועית על ידי נוסחה ( עמ' ( 72-51 5 ( 11 א . -5 , 1 ב . אין פתרון ג . אין פתרון ( 15 א . 1 , - ב . -2 , 3 . 5 ג . 2 ,-1 ד . 2 ,-4 ה . 4 ,-5 ו . -2 ,-4 3 ז . 2 ,-2 ח . 0 , 3 ט . ( 16 10 ,-10 א . 1 ,-6 ב . 3 ,-2 ג . 0 ,-4 ד . 4 ,-4 ה . 0 , 8 ו . 4 ,-4 ז . 3 ,-2 ח . 7 , 5 1 ט . ( 19 -1 א . 6 ,-5 ב . אין פתרון ג . 3 ,-2 ד . 0 , 1 ה . אין פתרון ו . 5 ז . 0 ח . 2 ,- ט . אין פתרון 2 י . -0 . 5 יא . -1 ,-1 . 5 יב . אין פתרון יג . 0 , 7 יד . 2 . 5 ,-1 טו . אין פתרון ( 20 א . 6 ,-5 ב . אין פתרון ג . 0 1 ( 21 א . 7 ,-1 ב . , 1 ג . 0 ,-8 ד . 0 ה . -3 ו . אין פתרון ז . 2 ,-2 ח . אין פתרון ט . ( 22 3 ,-6 א . -2 , 2 3 1 1 ב . 4 , 0 ג . -3 , -5 ד . 2 , -2 ה . ו . 1 . 25 ז . 0 . 5 , 3 ח . , 0 ט . 4 ,-4 י . 1 יא . 9 ,-1 יב . אין פתרון 8 3 4 ( 23 א . 2 ,-4 ב . 4 ג . 5 ד . ( 24 2 ,-2 א . 2 x + 9 x - 5 = 0 ג . ( 25 0 . 5 ,-5 א . 1 , 2 ב . 0 . 5 ,-1 2 ג . 1 ,-3 ד . 1 ,- ה . -0 . 5 ,-3 ו . אין פתרון ז . 0 ח . 2 ,-4 ט . ( 26 3 ,-0 . 5 א . 2 ב . 5 ,-5 ג . 0 , 4 1 2 3 ד . 0 ה . 3 ו . 3 ,-3 ז . , - ח . 1 . 5 ,-2 . 5 ט . 9 ,-10 י . -0 . 5 ,-3 יא . 5 ,-3 יב . ( 27 1 ,-2 א . -1 , 3 2 3 ב . 0 , 6 ג . 0 ,-3 ד . ( 28 2 א . 0 . 15 , 6 . 85 ב . -0 . 45 , 4 . 45 ג . אין פתרון ד . 4 . 44 , 0 . 56 ה . 3 . 62 , 1 . 38 ו . ( 29 0 . 59 , 3 . 41 א . -6 ב . -4 ג . 8 . 9 ,-1 . 4 ד . -9 ה . 0 ו . 0 ז . -2 ח . 5 ,-7 . 5 ט . -1 י . 5 ,-7 . 5 יא . -1 יב . ( 32 -1 . 24 , 7 . 24 א . 1 ב . 5 ג . 4 ד . 2 ה . 6 ו . ( 34 3 א . 1 לא a = 1 , b = 0 , c = 3 2 5 5 3 כן ב . 1 לא ( 37 -3 3 a = 1 , b = 6 , c = 10 2 א . ,- ב . 0 . 5 ג . 0 ,-2 ד . 1 ,-1 ה . 0 , 4 1 1 8 1 6 3 3 ו . ( 38 0 ,- א . 3 , 1 ב . - , 0 ג . אין פתרון ד . -2 , 4 ה . אין פתרון ו . ( 40 - , 1 א . 7 ,-2 ב . ,- 3 2 3 9 3 5 ג . אין פתרון ד . 5 ,-3 ה . 11 ,-5 ו . -1 ז . 6 ,- 2 ח . , 1 ט . ( 48 9 , 8 ( 47 5 , 8 ( 46 1 , -2 א . 7 ,-6 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר