עמוד:211

( 14 א . -9 , 9 ב . אין פתרון ג . -10 , 10 ד . אין פתרון ה . אין פתרון ו . -0 . 1 , 0 . 1 ז . אין פתרון ח . ( 18 1 2 2 2 2 -1 , 1 א . f ( x ) = -x + 7 ב . f ( x ) = x - 6 x + 5 ג . f ( x ) = - ( x + 3 ) - 2 ד . f ( x ) = ( x + 6 ) - 4 f ( x ) ( 19 4 גרף h ( x ) , 5 גרף p ( x ) , 3 גרף m ( x ) , 1 גרף k ( x ) , 2 גרף ( 21 4 א . x = 5 ב . f ( x ) = x - 10 x + 16 ג . f ( x ) = 4 x - 40 x + 64 ד . ( 22 f ( x ) = -x + 10 x - 16 א . ( 24 f ( x ) = - ( x + 3 ) -1 = -x - 6 x - 10 א . x = 1 ב . נקודת מינימום , שאם לא כן לא יוכל לעבור בנקודות האפס ( 25 א . ; 3 אין פתרון ב . -1 ? x ? 3 ; -1 , 3 ג . 6 , 0 ; 3 ד . אין פתרון ; אין פתרון ה . x ? 0 ; x = 0 ו . אין פתרון -5 , 1 ; ז . אין פתרון 5 ; ח . ; -1 אין פתרון ט . f ( x ) ( 26 -4 < x < 0 ; -4 , 0 גרף g ( x ) , 4 גרף h ( x ) , 1 גרף j ( x ) , 3 גרף ( 27 2 א . 4 שניות ב . 2 . 8 שניות ג . 1 נכון 2 לא נכון 3 לא נכון ד . פיגום 5 כי 5 = 20 ב 2 ו . גרף 2 ז . 2 1 שניות . מהירות ממוצעת 10 מטר לשנייה 0 . 54 2 שניות . מהירות ממוצעת 37 מטר לשנייה ח . ( 33 h ( t ) = 80 - 5 t 2 1 א . x < -1 או x > 1 ב . אין פתרון ג . -2 ? x ? 2 ד . x ? 2 או x ? -2 ה . אין פתרון ו . x = -10 , x = 10 ז . x ? 3 או x ? - 3 ח . x ? 3 או x ? - 3 ט . -5 ? x ? 3 2 2 2 2 י . 0 ? x ? 8 יא . x < -6 או x > 10 יב . -6 ? x ? 10 יג . -12 , 6 יד . -12 , 6 טו . -5 ? x ? -3 טז . -5 ? x ? -3 ג . פתרון משוואה ריבועית ( עמ' ( 50-40 6 1 11 5 1 ( 1 א . 8 ב . -9 ג . 0 . 1 ד . 7 ה . -1 ו . - ז . 0 ח . . 6 ט . י . 20 יא . -15 יב . - יג . יד . - 1 1 7 20 10 8 13 טו . ( 2 2 א . 4 ב . 256 ב . -10 ד . 121 ה . 25 ו . 1 ז . 12 ח . -11 ט . י . ( 4 א . 3 ב . 81 256 4 ג . -3 , 3 ד . ( 5 81 א . 0 . 2 ב . 36 ג . -0 . 1 ד . -75 ה . 111 ו . ( 6 1 . 3 א . 7 , 311 , 616 ב . 52 ג . 0 . 0016 ד . 0 . 2 ה . 1 . 21 ו . -19 ז . 10 , 201 ח . ( 7 0 . 05 א . 2 . 24 ב . כיוון שכתבנו את השורש בקירוב בלבד ד . בין 2 ל ( 8 3– א . ( 10 1 . 41 א . 0 . 2 ב . אין פתרון ג . 1 . 73 ד . 3 . 16 ה . -7 ו . 4 . 12 ז . 3 . 46 ח . אין פתרון ט . -6 . 16 י . 0 . 32 יא . אין פתרון יב . -1 . 41 יג . אין פתרון יד . אין פתרון טו . ( 11 3 . 61 א . 5 ס " מ ב . 3 . 16 ס " מ ג . 2 סמ " ר ( 12 א . 17 1 ס " מ 46 2 ס " מ 120 3 סמ " ר ב . 13 1 ס " מ 34 2 ס " מ 60 3 סמ " ר ג . 24 1 ס " מ 62 2 ס " מ 168 3 סמ " ר 84 ( 13 סמ " ר ( 15 א . -3 , 3 1 1 ( 16 א . -4 , 4 ב . ,- ג . אין פתרון ד . -1 , 1 ה . -0 . 1 , 0 . 1 ו . 0 ז . אין פתרון ח . אין פתרון ט . אין פתרון 3 3 1 1 י . 0 . 2 ,-0 . 2 יא . ,- יב . 0 . 4 ,-0 . 4 יג . אין פתרון יד . 1 . 1 ,-1 . 1 טו . 0 . 9 ,-0 . 9 טז . ( 18 1 ,-1 א . -6 , 6 1 1 5 5 ב . 22 ,-22 ג . ,- ד . 0 . 1 ,-0 . 1 ה . 2 . 5 ,-2 . 5 ו . 0 . 8 ,-0 . 8 ז . אין פתרון ח . ( 19 . 7 ,-7 א . - 6 6 ב . ( 20 -3 . 32 , 3 . 32 א . 1 . 41 ,-1 . 41 ב . -1 . 73 , 1 . 73 ג . -2 . 45 , 2 . 45 ד . -5 . 2 , 5 . 2 ה . -5 . 57 , 5 . 57 ו . -8 . 43 , 8 . 43 ז . אין פתרון ח . אין פתרון ט . -4 . 12 , 4 . 12 י . -1 . 95 , 1 . 95 יא . -0 . 55 , 0 . 55 יב . אין פתרון ( 21 א . 2 . 65 ,-2 . 65 ב . אין פתרון ג . 10 ,-10 ד . אין פתרון ה . 0 ו . ( 22 2 . 45 ,-2 . 45 א . 1 ב . אין פתרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר